Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών για τις εξ’ αποστάσεως αγορές

dig13Η Οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών για τις εξ’ αποστάσεως αγορές μας ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την αναθεώρηση του Νόμου 2251/1994.Σύμφωνα,λοιπόν, με το Νόμο2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, ορίζονται:


Η Οδηγία 2019/2161/ΕΚ πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική μας νομοθεσία μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2021 και να εφαρμοστεί από την 28η Μαΐου 2022. Το άρθρο 6 α της Οδηγίας εισάγει νέες ειδικές υποχρεώσεις, για τις επιγραμμικές αγορές (πλατφόρμες), που αφορούν την προσυμβατική ενημέρωση του καταναλωτή κ.λπ. Επίσης, σημαντικές υποχρεώσεις, που θεσπίζονται, είναι η υποχρεωτική ενημέρωση ότι η τιμή εξατομικεύτηκε βάσει αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (σε περίπτωση προσφοράς), εάν ο τρίτος που προσφέρει τα αγαθά στην επιγραμμική αγορά είναι ή όχι έμπορος, επομένως εάν εφαρμόζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών, για τον τρόπο επιμερισμού των υποχρεώσεων μεταξύ αυτού που προσφέρει τα αγαθά και του παρόχου της επιγραμμικής αγοράς, για τα κριτήρια με βάσει τα οποία κατατάσσονται τα αγαθά που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης.

 

 


 Δείτε επίσης

Ψηφιακά δικαιώματα