Καταναλωτικά Βήματα 5/1995199505vimata.jpgΕπιτροπές
Φιλικού
Διακανονισμού...


Όπως είχε επισημάνει το ΚΕΠΚΑ από την πρώτη ημέρα ψήφισης του νέου νόμου για την προστασία του καταναλωτή το κρίσιμο στοιχείο για την υλοποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που προέβλεπε ο νόμος ήταν από την μία πλευρά η στάση της πολιτείας και οι προθέσεις της για εφαρμογή του νόμου και από την άλλη πλευρά η ενεργοποίηση των ίδιων των καταναλωτών και των ενώσεων τους.

Η ενεργοποίηση του θεσμού της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Νομού Θεσσαλονίκης η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης δείχνει ότι οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις βρήκαν γόνιμο έδαφος και έτσι η Θεσσαλονίκη είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα στην οποία θα λειτουργήσει αυτός ο νέος θεσμός διαιτησίας που προβλέπεται από το ν. 2251/94. Όπως είναι γνωστό με το νόμο για την προστασία του καταναλωτή προβλέπεται ότι σε κάθε νόμο μπορεί να λειτουργήσει ένα όργανο στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των καταναλωτών, εκπρόσωπος των εμπόρων και προεδρεύεται από τον εκπρόσωπο του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Στο όργανο αυτό το οποίο ονομάζεται Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού μπορεί να προσφύγει κάθε καταναλωτής είτε μόνος του είτε μέσω της ένωσης καταναλωτών της οποίας είναι μέλος και να ζητήσει την επίλυση με διαιτησία της διαφοράς που έχει με τον προμηθευτή του. Η διαδικασία που προβλέπεται είναι σύντομη και αφού ακούγονται και τα δύο μέρη εκδίδεται απόφαση η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και έχει την ισχύ δικαστικού τεκμηρίου σε περίπτωση που η διαφορά οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Ο θεσμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός και το ΚΕΠΚΑ έχει άμεσο ενδιαφέρον να πετύχει ως βήμα διαλόγου και συζήτηση των δύο "αντιπάλων" μερών και επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούν οι συναλλαγές. Η ευθύνη μας είναι ακόμα μεγαλύτερη από το γεγονός ότι η πρώτη εφαρμογή του θεσμού ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη. Ήδη, η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Θεσσαλονίκης έχει οργανώσει την γραμματειακή υποστήριξη και ξεκίνησε τη λειτουργία της απασχολούμενη με την επίλυση των πρώτων καταναλωτικών διαφορών. Οι καταναλωτές του νομού Θεσσαλονίκης απέκτησαν ήδη ένα βήμα ακρόασης το οποίο πιστεύουμε ότι σύντομα θα το έχουν και οι καταναλωτές όλης της χώρας.

Καθήκον και ευθύνη όλων μας είναι να στηρίξουμε και να προωθήσουμε αυτό το θεσμό διαιτητικής επίλυσης διαφοράς. Τώρα, πλέον, η προστασία των καταναλωτών είναι υπόθεση όλων μας.Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς