Καταναλωτικά Βήματα 3-4-5-6/2000200002_03vimata.jpgΟι προκλήσεις του 2000


Νέες προκλήσεις παρουσιάζονται μπροστά στο Κίνημα των Καταναλωτών με την είσοδο του νέου αιώνα.

Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς συνοδεύεται από νέα φαινόμενα, όπως η επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου και η εισβολή των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων στη διατροφή μας. Φαινόμενα τα οποία συνδέονται με νέα σοβαρά προβλήματα για τους καταναλωτές.

Τα προβλήματα αυτά καλείται να αντιμετωπίσει το Κίνημα των Καταναλωτών, διασφαλίζοντας στο νέο, πιο σύνθετο πλέον επίπεδο, τα δικαιώματα τους.

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς με τη γοργή προώθηση της νομισματικής ενοποίησης και την καθιέρωση του ΕΥΡΩ, διαμορφώνει ένα νέο οικονομικό τοπίο για τους καταναλωτές της Ευρώπης και της χωράς μας.

Σημαντικές εξελίξεις παρατηρούνται, επίσης, στον ευρωπαϊκό χώρο ως προς την αντιμετώπιση προβλημάτων που κληροδοτή­θηκαν από τα προηγούμενα χρόνια στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Η διαδικασία σύνταξης της νέας «Λευκής Βίβλου» αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην επέκταση και βελτίωση των ελέγχων της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και στο συντονισμό των υπηρεσιών ελέγχου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η συμμετοχή σε όλες αυτές τις διαδικασίες και οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων, αποτελούν τη νέα πρόκληση για το Κίνημα των Καταναλωτών. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές και ταυτόχρονα -ειδικά το Κίνημα Καταναλωτών της Ελλάδας - να βελτιώσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους καταναλωτές στα τρέχοντα, καθημερινά θέματα που τους απασχολούν, είναι φανερό ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί το επίπεδο της λειτουργίας και της δράσης των Ενώσεων Καταναλωτών, καθώς και το επίπεδο της μεταξύ τους συνεργασίας. Σημαντικά βήματα προς τις κατευθύνσεις αυτές έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, όπως θα δείτε και στα περιεχόμενα αυτού του τεύχους. Το αν θα μπορέσουμε, όμως, τελικά να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του 2000, εξαρτάται κυρίως από εσάς. Από την ενεργοποίηση και την οργάνωση των ίδιων των καταναλωτών.


Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς