Για την προστασία, λόγω της οικονομικής κρίσης, των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην αντιμετώπιση των
δανειακών τους υποχρεώσεων δίνεται παράταση στην αναστολή των πλειστηριασμών έως και την 30η Ιουνίου 2010