Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες,
τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις.