Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. - Τροποποίηση του ν. 2251/1994 (Κεφάλαιο Δ', άρθρα 40-42)