Νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/03.08.2010) - Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις.