Αρχείο

Παραβίαση κανόνων ανταγωνισμού στις υπερβολικές χρεώσεις τελών περιαγωγής

19/9/2008
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Μαυρομμάτης Μανώλης
Θέμα: Παραβίαση κανόνων ανταγωνισμού στις υπερβολικές χρεώσεις τελών περιαγωγής
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New Europe (τεύχος 799, 13.9.2008), η Επιτροπή, με απόφαση που ελήφθη στις 18.7.2007 διέκοψε τις διαδικασίες παραπομπής εταιρειών κινητής τηλεφωνίας για παραβίαση κανόνων ανταγωνισμού στις υπερβολικές χρεώσεις τελών περιαγωγής. Μια καταδικαστική απόφαση θα ήταν δεσμευτική προκειμένου να διεκδικήσουν οι ζημιωθέντες πολίτες στα εθνικά δικαστήρια την επιστροφή μέρους των καταβληθέντων χρεώσεων.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 717/2007(1) για τη μείωση τελών περιαγωγής που εκδόθηκε το 2007 δεν προέβλεψε για την αποζημίωση των πολιτών που επί μια δεκαετία κατέβαλαν υπερβολικά τέλη, κατά παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού. Ερωτάται η Επιτροπή πώς δικαιολογείται η διακοπή των διαδικασιών παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού, που, σύμφωνα με επιστολή της 3ης Σεπτεμβρίου 2006 του γενικού διευθυντή ανταγωνισμού, είχαν στοιχειοθετηθεί από έρευνα της Επιτροπής σε βάρος εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.E-5247/08EL
Απάντηση της κας Reding
εξ ονόματος της Επιτροπής
(13.11.2008)


Οι σχετικές με την περιαγωγή υποθέσεις που αναφέρονται στην εφημερίδα "New Europe" τέθηκαν στο αρχείο, καθώς το ζήτημα των υψηλών χρεώσεων περιαγωγής είχε πλέον αντιμετωπιστεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2007(2) για την περιαγωγή. Η εκτίμηση του αντίκτυπου σχετικά με τον εν λόγω κανονισμό περιέλαβε την τομεακή έρευνα της Επιτροπής που, μεταξύ άλλων, κάλυψε εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες περιαγωγής, καθώς και την επακόλουθη σε βάθος έρευνα, η οποία κατέληξε σε δηλώσεις αιτιάσεων που καθόρισαν την αρχική θέση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία τέσσερις φορείς εκμετάλλευσης είχαν παραβεί το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κατά την επιβολή της εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να θέτει προτεραιότητες, ιδίως λόγω των περιορισμένων πόρων που διαθέτει (βλ. υπόθεση Automec(3)). Ελλείψει καταγγελίας, η Επιτροπή δεν έχει καμία υποχρέωση να αποφανθεί σχετικά με την παραβίαση - ή μη - των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού. Οι εν λόγω διαδικασίες ανταγωνισμού θα μπορούσαν μόνο να επιληφθούν της τιμολογιακής συμπεριφοράς μεμονωμένων φορέων εκμετάλλευσης, ενώ ο κανονισμός για την περιαγωγή στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών υπό το πρίσμα της ενιαίας αγοράς, σε ένα πλαίσιο όπου μεγάλος αριθμός φορέων σε όλη την Κοινότητα ακολουθεί ευρύτερη πολιτική κατά της υπερβολικής τιμολόγησης.

Σε σχέση με την αποζημίωση καταναλωτών για τυχόν ζημίες που υφίστανται, πρέπει να επισημανθεί ότι, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003(4), η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού, καθώς και τα δικαστήρια των κρατών μελών είναι αρμόδια για την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Εφόσον εικάζονται παραβιάσεις των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού, οι πολίτες που θίγονται από αυτές μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Αντίθετα με την Επιτροπή, τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια να επιδικάζουν αποζημιώσεις λόγω παράβασης της κοινοτικής νομοθεσίας ανταγωνισμού· η αρμοδιότητα αυτή αναγνωρίστηκε ρητά από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5). Τον Απρίλιο του 2008, η Επιτροπή εξέδωσε λευκή βίβλο(6) σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σε ιδιωτικό επίπεδο. Η λευκή βίβλος καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τη βελτίωση του νομικού καθεστώτος, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να ασκούν τα οικεία δικαιώματα που απορρέουν από τη Συνθήκη για την αποκατάσταση όλων των ζημιών που υπέστησαν εξαιτίας παραβίασης των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΚ.


(1) ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σελ. 32.
(2) ΕΕ L 171 της 29.6.2007. Βλ. επίσης το δελτίο τύπου της Επιτροπής σχετικά με αυτές τις περιπτώσεις, με ημερομηνία 18 Ιουλίου 2007 (IP/07/1113).
(3)Υπόθεση T-24/90, Automec κατά Επιτροπής (1992), Συλλογή, σελίδα II-02223.
(4) ΕΕ L 1 της 4.1.2003. Υπόθεση T-24/90, Automec κατά Επιτροπής (1992), Συλλογή, σελίδα II-02223.
(5) Βλ. συvεκδικαζόμεvες υπoθέσεις C-295/04 έως C-298/04 Manfredi (2006) ECR I-6619· υπόθεση C-453/99 Courage and Crehan (2001) ECR I-6297.
(6) Λευκή βίβλος σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ, COM (2008) 165 τελικό, 2.4.2008. Η λευκή βίβλος είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html.