Αρχείο

Τιμή καυσίμων στην Ελλάδα

16/7/2008
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Μποτόπουλος Κώστας
Θέμα: Τιμή καυσίμων στην Ελλάδα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με το τελευταίο (23.6.2008) δελτίο καυσίμων της ΕΕ, η Ελλάδα έχει την τέταρτη υψηλότερη μέση τιμή αμόλυβδης βενζίνης μεταξύ των 27 κρατών μελών (προ φόρων και δασμών). Δεδομένου ότι η συνεχής ανατίμηση του πετρελαίου κατά τους τελευταίους μήνες έχει εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης σε επίπεδα απλησίαστα για τις οικονομικές δυνατότητες των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πέραν της διαφορετικής εντάσεως ανταγωνισμού στον τομέα διανομής καυσίμων, σε ποιους άλλους λόγους οφείλονται οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη;

2. Υπάρχει διαφάνεια στον καθορισμό της τιμής των καυσίμων σε επίπεδο εθνικών διυλιστηρίων;

3. Εκτιμά η Επιτροπή ότι η περιγραφείσα κατάσταση πιθανώς να οφείλεται σε παραβιάσεις του δίκαιου ανταγωνισμού, και συγκεκριμένα σε προκαθορισμό τιμών;

4. Διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία σε σχέση με το κύκλωμα επεξεργασίας και εμπορίας καυσίμων στην Ελλάδα; Ποια μέτρα προβλέπονται για την ομαλή λειτουργία του, τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας;

Απάντηση του κυρίου Piebalgs εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν έχει εκπονήσει πρόσφατη ανάλυση ειδικώς επικεντρωμένη στην κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά. Γενικότερες αναλύσεις δείχνουν ότι η ύπαρξη διαφορών στις τιμές των επιμέρους τύπων καυσίμων μεταξύ διαφόρων χωρών της ΕΕ μπορούν να εξηγηθούν από πλήθος παραγόντων, μεταξύ άλλων διαφορές στις διαρθρώσεις των τοπικών αγορών, τις καταναλωτικές συνήθειες, τις εναλλακτικές δυνατότητες εφοδιασμού και τις εθνικές ενεργειακές πολιτικές. Οι ανωτέρω παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές που επιβαρύνουν τους τοπικούς καταναλωτές, παρά την ύπαρξη καλώς αναπτυγμένης και ενοποιημένης ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει επίσης να υπενθυμιστεί ότι οι τιμές σε ορισμένες χώρες της ΕΕ διαμορφώνονται με βάση διοικητικά μέτρα περί καθορισμού ανωτάτων ή κατωτάτων τιμών για συγκεκριμένα καύσιμα που κυκλοφορούν στην αγορά σε μια δεδομένη χώρα.

Όσον αφορά τις τιμές καυσίμων παράδοσης στο διυλιστήριο, πρέπει να επισημανθεί ότι οι τιμές πετρελαιοειδών στην Ελλάδα απελευθερώθηκαν το 1992 και οι εταιρίες διανομής είναι κατ’ αρχήν ελεύθερες να εισάγουν προϊόντα από διυλιστήρια εκτός Ελλάδας.

Επειδή οι τιμές μπορούν να επηρεαστούν από ατέλειες της τοπικής αγοράς και συμπεριφορά νόθευσης του ανταγωνισμού, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση στις χώρες της ΕΕ και αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο ζήλο όσες αδυναμίες εντοπίζει ως προς το ζήτημα αυτό. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ιδιαίτερα σε σύνδεση με τα κυκλώματα διανομής καυσίμων, η Επιτροπή κίνησε πρόσφατα διαδικασία παράβασης κατά το άρθρο 43 της συνθήκης ΕΚ ως προς τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων, ειδικότερα τη μεταφορά πετρελαιοειδών. Τον Φεβρουάριο του 2008 διαβιβάστηκε στην ελληνική κυβέρνηση επίσημη προειδοποιητική επιστολή και αναμένεται να ληφθεί τελική απόφαση έως τα τέλη του 2008.