Αρχείο

Διαχείριση της οδηγίας για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ)

2/2/2006
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κατερίνα Μπατζελή
Θέμα: Διαχείριση της οδηγίας για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ)
Προς: Συμβούλιο

Έχετε περιλάβει στις προτεραιότητες της Προεδρίας σας τη συνέχιση του διαλόγου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο θέμα της συνύπαρξης των ΓΤΟ με άλλες μορφές γεωργικής παραγωγής. Γνωρίζετε παράλληλα τα αιτήματα των καταναλωτών, των περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και των παραγωγών, που οδήγησαν σε εθνικές επιλογές προς βιολογικά και πιστοποιημένα προϊόντα. Η σημερινή οδηγία για τους ΓΤΟ και ο τρόπος διαχείρισής της από πλευράς Επιτροπής δυσχεραίνει την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών, με οικονομικές - και όχι μόνον - επιπτώσεις για τα κράτη μέλη, όπως η απόδειξη των επιπτώσεων από τη συνύπαρξη των ΓΤΟ με τις συμβατικές ή βιολογικές καλλιέργειες και η αποζημίωση των παραγωγών σε περίπτωση επιμόλυνσης. Επίσης, έχει επισημανθεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) βασίζει τις αξιολογήσεις του σε εργαστηριακά και μόνο κριτήρια τα οποία απέχουν πολλές φορές από την πραγματικότητα.

Προτίθεται η Προεδρία να λάβει υπόψη τους παραπάνω προβληματισμούς ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος λήψης αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο και να μην εφαρμόζεται το ισχύον σύστημα με οριζόντιο τρόπο;

Προτίθεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο EFSA αξιολογεί τις επιπτώσεις της επικινδυνότητας και να ενισχύσει ταυτόχρονα το ρόλο του;