Αρχείο

Εισαγωγή κατεψυγμένου βελγικού κρέατος

28/8/2006
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., Αντώνης Τρακατέλλης
Θέμα: Εισαγωγή κατεψυγμένου βελγικού κρέατος
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με ελεγχθείσες παρτίδες κρέατος εντοπίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα ποσότητα 50 τόνων κατεψυγμένου κρέατος, προέλευσης Βελγίου και έτους παραγωγής 1999, η οποία ενώ διέθετε πιστοποιητικά καταλληλότητας για ανθρώπινη κατανάλωση δεν προέβλεπε ημερομηνία λήξης.

Δεδομένου ότι η κοινοτική νομοθεσία για τα τρόφιμα, βάσει του Κανονισμού 178/2002/ΕΚ (1), επιδιώκει ως γενικό στόχο την υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας και την προστασία των καταναλωτών καθώς και ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες σχετικούς για την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων καθώς και για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία της υγείας των ευρωπαίων πολιτών, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Επιτρέπεται η διατήρηση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κατεψυγμένου κρέατος για ανθρώπινη κατανάλωση βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας και στην περίπτωση καταφατικής απάντησης, υπό ποιές προϋποθέσεις και κανόνες επιτρέπεται αυτή και αν υπάρχει ημερομηνία λήξης, διότι αν δεν προβλέπεται τοιαύτη, τότε το κρέας θα μπορεί να διατηρηθεί ακόμη και ύστερα από πολλές δεκαετίες;
2. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η προστασία του καταναλωτή στην περίπτωση όπου έχει μεσολαβήσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα (7,5 έτη στην περίπτωση που αναφέρω) από την ημέρα παραγωγής των τροφίμων και ειδικά του κρέατος μέχρι την ημέρα που διατίθεται το προϊόν προς βρώση;
3. Δύναται να ελεγχθούν αλλοιώσεις στα κατεψυγμένα τρόφιμα πέραν των συνηθισμένων μολύνσεων (π.χ σαλμονέλα, διοξίνες) που αφορούν μεταβολές ποιοτικών και γευστικών χαρακτηριστικών των τροφίμων και ποιά μέτρα μπορούν να ληφθούν ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές από μεταβολές στις θερμοκρασίες βαθιάς κατάψυξης τροφίμων;
4. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας και ειδικά των κανόνων υγιεινής καθ'όλη τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς σχετικά με τη βαθιά κατάψυξη των τροφίμων και ειδικά των κρεάτων καθ'όλη τη διάρκεια αυτής;