Αρχείο

Παράνομες χρεώσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα

23/10/2007
Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Δημήτριος Παπαδημούλης
Θέμα: Παράνομες χρεώσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα

Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με πρόσφατη απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνας έκρινε παράνομες 14 χρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες στους καταναλωτές στην Ελλάδα. Στις χρεώσεις αυτές περιλαμβάνονται: χρέωση προμήθειας 1,40 ευρώ για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου, επιβαλλόμενα έξοδα αδράνειας από 0,60 έως 1 ευρώ μηνιαίως για λογαριασμούς κατάθεσης που μένουν ακίνητοι για περισσότερο από 18 μήνες, κλιμακωτή χρέωση από 3 έως 20 ευρώ για ανάληψη μετρητών από πιστωτική κάρτα, αναδρομική επιβάρυνση τόκων για χρήση πιστωτικής κάρτας με χρέωση από την ημέρα διεξαγωγής της συναλλαγής και όχι από την ημερομηνία εξόφλησης, που αναφέρεται στο λογαριασμό, κ.ά..

Δεδομένου ότι οι προαναφερόμενες χρεώσεις συνεχίζουν να υφίστανται ακόμη και ύστερα από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ερωτάται η Επιτροπή: Έχει δικαίωμα ένα κράτος μέλος να απαγορεύσει με νομοθετική ρύθμιση τις παράνομες χρεώσεις;
Απάντηση της ΕυρωπαΙκής Επιτροπής:

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν λίγοι κανόνες που έχουν ως στόχο τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών πτυχών της σχέσης μεταξύ παροχών τραπεζικών υπηρεσιών και καταναλωτών όσον αφορά τα τραπεζικά έξοδα και χρεώσεις. Για παράδειγμα, ο κανονισμός 2560/2001 θεσπίζει την αρχή ότι τα τραπεζικά έξοδα που επιβάλλονται για καθαρά εγχώριες συναλλαγές δεν πρέπει να είναι διαφορετικά από τα έξοδα που επιβάλλονται για διασυνοριακές συναλλαγές σε ευρώ εντός της ΕΕ. Επιπλέον, η νέα οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών, η οποία θα εκδοθεί σύντομα, θα θεσπίσει την αρχή ότι οι λογαριασμοί πληρωμών, υπό ορισμένους όρους, θα πρέπει να κλείνονται δωρεάν.
Ακόμη, το άρθρο 3 της οδηγίας 93/13 προβλέπει ότι ρήτρα σύμβασης μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική όταν, παρά την απαίτηση καλής πίστης, δημιουργεί εις βάρος του καταναλωτή σημαντική ανάμεσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ίδιας οδηγίας, μια τέτοια καταχρηστική ρήτρα δεν δεσμεύει τον καταναλωτή.
Λαμβανομένων υπόψη των εν λόγω κανόνων της ΕΚ και εντός των ορίων των διατάξεων της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, το ερώτημα αν ένα κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει με νομοθετική ρύθμιση ορισμένα είδη χρεώσεων είναι καθαρά εθνικό θέμα.