Αρχείο

H διακοπή της σύνδεσης ως τρόπος καταπολέμησης της πειρατείας στο Διαδίκτυο

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Σταύρος Λαμπρίδης και κ. Κατερίνα Μπατζελή

Θέμα: H διακοπή της σύνδεσης ως τρόπος καταπολέμησης της πειρατείας στο Διαδίκτυο

Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Tον τελευταίο καιρό και με σημείο εκκίνησης νόμο που προωθεί η γαλλική κυβέρνηση, έχει ανοίξει η συζήτηση ως προς την δυνατότητα των παρόχων σύνδεσης (ISPs) να διακόπτουν την σύνδεση σε χρήστες που προβαίνουν σε παράνομη διακίνηση έργων που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Tο ζήτημα ωστόσο έχει αρχίσει να παίρνει ευρύτερες διαστάσεις με σχετική νομολογία δικαστηρίων στο Bέλγιο και την Σουηδία, αλλά και το πρόσφατο παράδειγμα ελληνικού πάροχου σύνδεσης που έλαβε προειδοποιητικά μέτρα εις βάρος πελάτη του.

Όπως διαφαίνεται οι πάροχοι σύνδεσης υπό την πίεση των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και ελλείψει συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου φέρονται διατεθειμένοι να αναλάβουν τον θεσμικό ρόλο της έρευνας και του ελέγχου των δραστηριοτήτων των χρηστών/πελατών τους και εν συνεχεία της λήψης των απαραίτητων μέτρων, ακόμη και της διακοπής της σύνδεσης.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
  1. Kατά πόσο η λήψη τέτοιων μέτρων εκ μέρους των ιδιωτικών αυτών εταιρειών είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η οποία προβλέπει ρητές εξαιρέσεις για το απόρρητο των επικοινωνιών;
  2. Σε κάθε περίπτωση, νομιμοποιούνται ιδιωτικές εταιρίες να παραβιάζουν το απόρρητο των δεδομένων των πελατών τους για ζητήματα που άπτονται των εξαιρέσεων που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, χωρίς προηγούμενη απόφαση αρμόδιων δικαστικών λειτουργών ή ανεξάρτητων αρχών, ανάλογα με την εθνική νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους;
  3. Κατά πόσο η εφαρμογή μέτρου σχετικά με την διακοπή της σύνδεσης είναι συμβατή με την αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι, χωρίς να εγγυάται την πλήρη παρά μόνο την αποσπασματική και συγκυριακή καταπολέμηση της πειρατείας στο Διαδίκτυο, παραβιάζει κατάφωρα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αλλά και στηρίζεται στο αβέβαιο τεκμήριο της ενοχής του ιδιοκτήτη, την στιγμή που η παραβίαση μπορεί να γίνει από άλλο φυσικό πρόσωπο χωρίς άμεση δυνατότητα εξακρίβωσης;