Αρχείο

Αγοραπωλησίες ακινήτων

3/12/2008
Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Παπαδημούλης Δημήτριος
Θέμα: Αγοραπωλησίες ακινήτων
Προς: Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΣύμφωνα με δημοσιεύματα, η Επιτροπή ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει στο ζήτημα των αγοραπωλησιών ακινήτων, και ιδιαίτερα όσον αφορά στο ρόλο δικηγόρων και συμβολαιογράφων σε αυτές.

Ερωτάται η Επιτροπή: Ποια η θεσμική μορφή της παρέμβασης προς την ελληνική κυβέρνηση; Η παρέμβαση αφορά στην υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου στις αγοραπωλησίες ακινήτων; Έχει να κάνει με τις προκαθορισμένες αμοιβές; Ποια η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης;


Απάντηση της κας Kroes (4.12.2008)

Το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου αναφέρεται πιθανόν στη μελέτη σχετικά με τις αγορές νομικών υπηρεσιών της ΕΕ που συνδέονται με την αγορά και πώληση ακινήτων και έγγειας ιδιοκτησίας (υπηρεσίες μεταβίβασης ακινήτων). Η μελέτη αυτή ανατέθηκε από την Επιτροπή και εκπονήθηκε από ανεξάρτητους συμβούλους. Δημοσιεύτηκε στις 29 Ιανουαρίου 20081. Πλήρης αναφορά της μελέτης διατίθεται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/professional_services/studies/studies.html και
http://ec.europa.eu/internal_market/whatsnew_en.htm.

Η μελέτη περιλαμβάνει νομική και οικονομική προσέγγιση και προβαίνει σε ανάλυση για τα 21 κράτη μέλη (περιλαμβανομένης της Ελλάδας) του τρόπου με τον οποίο η επαγγελματική ρύθμιση της δραστηριότητας των συμβολαιογράφων, δικηγόρων, κτηματομεσιτών και ορισμένων άλλων επαγγελματιών, όπως οι ειδικοί μεταβιβάσεων ακινήτων, έχει επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και απόδοση της αγοράς των υπηρεσιών μεταβίβασης ακινήτων. Στη μελέτη διαπιστώνεται ότι τα συστήματα υψηλής ρυθμιστικής παρέμβασης δεν είναι καλύτερα για τους καταναλωτές όσον αφορά τις τιμές και την επιλογή των νομικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, το νομικό μέρος της μελέτης αξιολογεί τους λόγους της περιοριστικής επαγγελματικής ρύθμισης και με τον τρόπο αυτό εξετάζει, επίσης, το θέμα της υποχρεωτικής παρέμβασης επαγγελματιών και πάγιων τελών. Το οικονομικό τμήμα εξετάζει εμπειρικά τον τρόπο με τον οποίο οι ρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν την αγορά των υπηρεσιών μεταβίβασης ακινήτων. Η μελέτη εκτιμά το βαθμό του μέτρου ρύθμισης, την ποιότητα των υπηρεσιών με την ευρεία έννοια (χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα μιας έρευνας μεταξύ των χρηστών) και το ύψος των τελών. Από τη μελέτη προκύπτει ότι, μετά από συγκεκριμένες δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί, τα περισσότερα από τα προβαλλόμενα επιχειρήματα δεν φαίνονται να αιτιολογούν τους περιορισμούς του είδους που περιλαμβάνονται στα συστήματα υψηλής κανονιστικής ρύθμισης, όπως είναι ο λατινικός συμβολαιογραφικός κλάδος. Γενικώς, τα υψηλά επίπεδα κανονιστικής ρύθμισης συμβαδίζουν με τις υψηλές τιμές ενώ δεν συνεπάγονται αυτόματα και υψηλά επίπεδα ποιότητας.

Όπως ανακοινώθηκε μετά τη δημοσίευση της μελέτης για τις υπηρεσίες μεταβίβασης ακινήτων, τα μέλη της Επιτροπής που είναι υπεύθυνα για τον ανταγωνισμό και την εσωτερική αγορά αντίστοιχα, υπέβαλαν τη μελέτη στα κράτη μέλη μέσω κοινών επιστολών προς τους αρμόδιους υπουργούς, με αντίγραφο προς τους πρωθυπουργούς. Στις εν λόγω επιστολές, όπου επισημάνθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης, τα κράτη μέλη κλήθηκαν να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους ενώ συγχρόνως παρακινήθηκαν, στις περιπτώσεις που κρίθηκε αναγκαίο, να μελετήσουν τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις.

1Βλ. δελτίο Τύπου IP/08/101 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/101&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en.