Αρχείο

Νομική εξασφάλιση ξενοδόχων και τουριστών από τις αιφνίδιες χρεοκοπίες μεγάλων τουριστικών οργανισμώ

19/09/2008
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Ματσούκα Μαρία
Θέμα: Νομική εξασφάλιση ξενοδόχων και τουριστών από τις αιφνίδιες χρεοκοπίες μεγάλων τουριστικών οργανισμών.
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 
Στις αρχές Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε η χρεοκοπία της "XL Leisure", του τρίτου μεγαλύτερου τουριστικού οργανισμού του Ηνωμένου Βασιλείου (και μάλιστα δύο εβδομάδες μετά τη χρεοκοπία της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας "Zoom"). Όπως υποστηρίχθηκε αρμόδια, η χρεοκοπία της εταιρείας οφείλετο στις υψηλές τιμές των καυσίμων. Αποτέλεσμα αυτής ήταν να βρεθούν ξεκρέμαστοι περί τους 285.000 επιβάτες, μεταξύ των οποίων 85.000 βρίσκονταν ήδη στον τόπο διακοπών τους, πολλοί εξ αυτών σε νησιά της Ελλάδας, αντιμέτωποι με το πρόβλημα του επαναπατρισμού τους. Από την άλλη πλευρά, οι ζημίες που υπέστησαν οι Έλληνες ξενοδόχοι από την πτώχευση του τουριστικού αυτού ομίλου υπολογίζονται περίπου στα 30εκ.ευρώ, λαμβανομένων υπόψη των συμβολαίων για το 2009.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εάν υπάρχει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο που να παρέχει νομική εξασφάλιση στους ξενοδόχους για τις μεγάλες απώλειες που καταγράφουν σε παρόμοιες περιπτώσεις και, ιδίως, με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η προστασία των τουριστών-καταναλωτών ως προς τη διαμονή και την επιστροφή τους;

Απάντηση της κ. Kuneva εξ ονόματος της Επιτροπής
(24.11.2008)

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η κατάρρευση της XL Leisure έχει προκαλέσει ανησυχία και απώλειες σε χιλιάδες ανθρώπους, όχι μόνον επιβάτες, αλλά και υπεργολάβους.

Όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών που θίγονται από την πτώχευση, οι διοργανωτές/πωλητές οργανωμένων περιηγήσεων είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ώστε να εξασφαλίζουν σε περίπτωση αφερεγγυότητας τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών και την επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί. Η υποχρέωση αυτή απορρέει από το άρθρο 7 της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια1. Η οδηγία έχει εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη. Οι επιμέρους λεπτομέρειες των εθνικών συστημάτων για την προστασία των καταναλωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών. Βάσει των όσων γνωρίζει η Επιτροπή, οι ευρωπαίοι καταναλωτές είναι επαρκώς προστατευμένοι στην περίπτωση ταξιδιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών που δεν αγοράζουν πακέτα οργανωμένων ταξιδιών αλλά μόνον αεροπορικά εισιτήρια και που συνεπώς δεν καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία, πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας θα έχουν γίνει γνωστά έως το τέλος του 2008.

Για τους υπεργολάβους, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, οι οποίοι θίγονται από την κατάρρευση ενός τουριστικού πρακτορείου, δεν υφίσταται συγκρίσιμη νομοθεσία της ΕΕ. Αυτοί θα πρέπει να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας.

Τέλος, ένας νέος κανονισμός για τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών υπηρεσιών στην Κοινότητα2, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 31η Οκτωβρίου 2008, ενισχύει τα χρηματοοικονομικά κριτήρια για την έγκριση και την εγκυρότητα των αδειών εκμετάλλευσης των αερομεταφορέων. Ο κανονισμός αυτός διασαφηνίζει περαιτέρω και απλοποιεί την οικονομική παρακολούθηση των αερομεταφορέων από τις εθνικές αρχές αεροπορίας και πρέπει να λειτουργεί προληπτικά στις περιπτώσεις πτώχευσης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτόν τον αριθμό των επιβατών που θίγονται από παρόμοια αιφνίδια διακοπή υπηρεσιών.

1. Οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις, ΕΕ L 158 της 23.6.1990.
2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα, ΕΕ L 293 της 31.10.2008.