Αρχείο

Nέο διατροφικό σκάνδαλο με το επιμολυσμένο με τοξική μελαμίνη γάλα από την Kίνα

10/10/2008
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Ματσούκα Μαρία
Θέμα: Nέο διατροφικό σκάνδαλο με το επιμολυσμένο με τοξική μελαμίνη γάλα από την Kίνα
Προς: Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΠαρά την απαγόρευση εισαγωγής στο ευρωπαϊκό έδαφος γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από την Κίνα, η ανησυχία των ελλήνων καταναλωτών σχετικά με τη διατροφική τους ασφάλεια είναι εύλογη αν αναλογισθεί κανείς την ανικανότητα που επέδειξαν οι αρμόδιες αρχές, πριν λίγους μήνες, στο σκάνδαλο με το ουκρανικό ηλιέλαιο. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) μας διαβεβαιώνει ότι, ύστερα από ελέγχους που διενήργησε στην αγορά, δεν εντόπισε γάλα από την Κίνα. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες κινέζικο γάλα, αλλά και προϊόντα με βασικό συστατικό κινέζικο γάλα σε σκόνη (όπως μπισκότα), βρίσκονται στα ράφια καταστημάτων κινέζικων ειδών διατροφής στο κέντρο της Αθήνας, υποδηλώνοντας ότι γίνονται παράνομες εισαγωγές.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Γνωρίζει τι μέτρα έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση, αφενός για την ενίσχυση του ΕΦΕΤ, ο οποίος, υπό τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας του, αδυνατεί να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο, αφετέρου για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.178/2002(1) και (ΕΚ) αριθ. 852/2004(2) σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων και το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων αντίστοιχα;
2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία μίας μικρής έστω ποσότητας επιμολυσμένου με μελαμίνη γάλακτος σε σκόνη σε σύνθετα είδη διατροφής;
3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ενισχυθούν οι υγειονομικοί έλεγχοι στα τρόφιμα που εισάγονται στην Ευρώπη;


(1) ΕΕ L 31, της 1.2.2002, σελ. 1.
(2) ΕΕ L 226, της 25.6.2004, σελ. 3.

 

Απάντηση της κ. Βασιλείου εξ ονόματος της Επιτροπής (24 Νοεμβρίου 2008)

Κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή παρακολούθησε εκ του πλησίον την απόδοση του συστήματος ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων στην Ελλάδα, καθώς και το θέμα της ιχνηλασιμότητας, ιδιαίτερα μέσω επιθεωρήσεων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων. Οι εκθέσεις σχετικά με αυτές τις επιθεωρήσεις και ένα προφίλ της χώρας, το οποίο συνοψίζει τα γενικά αποτελέσματα αυτών, ευρίσκονται στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.htm

Η Επιτροπή εξέφρασε τη σοβαρή ανησυχία της σχετικά με τις συνεχιζόμενες συστημικές αδυναμίες των συστημάτων ελέγχου στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, οι ελληνικές αρχές προέβησαν σε ορισμένες ενέργειες και δεσμεύθηκαν να αναλάβουν περαιτέρω δράση σχετικά με τα θέματα αυτά. Εντούτοις, η Επιτροπή κρίνει ότι οι εν λόγω ενέργειες και δεσμεύσεις δεν αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν.

Ζήτησε επομένως ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης εκ μέρους των ελληνικών αρχών για την αντιμετώπιση όλων των εκκρεμούντων προβλημάτων. Το σχέδιο δράσης παρελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008 και ευρίσκεται υπό μελέτη. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί γενική αποστολή επιθεώρησης στην Ελλάδα εκ μέρους του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, στις αρχές του Δεκεμβρίου, για την εκτίμηση της προόδου ως προς τη διεξαγωγή των ενεργειών που υποσχέθηκαν οι ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με πρόσφατες αξιολογήσεις κινδύνου που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ)(1) και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ)(2) τα επίπεδα περιεκτικότητας μελαμίνης κάτω των 2,5 mg/kg τροφίμων δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων.

Πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία, όπως μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης νεφρολιθίασης και νεφρικής ανεπάρκειας σε νήπια, παρατηρήθηκαν στην Κίνα λόγω των πολύ υψηλών επιπέδων περιεκτικότητας μελαμίνης σε γάλα για νήπια.

Υιοθετήθηκε μια πολιτική βασισμένη στον κίνδυνο για τον έλεγχο στα σύνορα των τροφίμων που εισάγονται από τρίτες χώρες σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων(3).


Εφόσον διαπιστωθεί περίπτωση επιμόλυνσης, έχει μεγάλη σημασία η αντίδραση χωρίς καθυστέρηση, ούτως ώστε να τεθεί η περίπτωση επιμόλυνσης υπό έλεγχο όσο το δυνατόν συντομότερα και να ελαχιστοποιηθούν οι δυνητικοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(4) προβλέπει τη δυνατότητα, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ένα δυνητικό πρόβλημα ασφαλείας, να λαμβάνονται εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος μέτρα ασφαλείας που επιβάλλουν ειδικούς όρους για την εισαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και πολύ αυστηρούς ελέγχους κατά την εισαγωγή για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτό συνέβη όταν εμφανίστηκε περίπτωση επιμόλυνσης από μελαμίνη.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 προβλέπει ανιχνευσιμότητα στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής. Ένα πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας στα πλαίσια των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών εξασφαλίζει τη δυνατότητα απόσυρσης ή ματαίωσης της διανομής των πιθανώς μολυσμένων προϊόντων αποτελεσματικά και με ακρίβεια. Το σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές διαδραματίζει πολύ σημαντικό και απαραίτητο ρόλο για να τεθεί ταχέως η μόλυνση υπό έλεγχο με την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών, ούτως ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω διανομή και εισαγωγή πιθανώς μολυσμένων προϊόντων.


(1) Δήλωση της ΕΑΑΤ σχετικά με τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που οφείλεται στην παρουσία μελαμίνης σε γάλα για νήπια και άλλα προϊόντα γάλακτος στην Κίνα. Παρατίθεται στη διεύθυνση: http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Statement/contam_ej_807_melamine.pdf?ssbinary=true
(2) Μελαμίνη και κυανουρικό οξύ: τοξικότητα, προκαταρκτική αξιολόγηση του κινδύνου και καθοδήγηση σχετικά με την περιεκτικότητα στα τρόφιμα•25 Σεπτεμβρίου 2008. http://www.who.int/foodsafety/fs_management/Melamine.pdf
(3) ΕΕ L 191 της 28.5.2004.
(4) ΕΕ L 31 της 1.2.2002.