2013

Αναθεώρηση των σχεδίων ιδιωτικοποίησης ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

25/6/2013
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Χρυσόγελος Νίκος
Θέμα: Αναθεώρηση των σχεδίων ιδιωτικοποίησης ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για το νερό (European Citizens' Initiative (ECI) right2water) έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα 1,5 εκατομμύρια υπογραφές Ευρωπαίων Πολιτών που αντιτίθενται στα σχέδια ιδιωτικοποίησης του νερού σε διάφορες χώρες της Ευρώπης(1). Ως αποτέλεσμα, ο Επίτροπος Barnier σε δήλωσή του(2) αναγνώρισε ότι είναι καθήκον της Επιτροπής να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζονται από τόσους πολίτες, πρότεινε στους υπόλοιπους Επιτρόπους και στον πρόεδρο Barroso την αφαίρεση ειδικά του νερού από την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης(3) και τόνισε ότι θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση.

Στην Ελλάδα όμως, τόσο η ΕΥΑΘ όσο και η ΕΥΔΑΠ έχουν προγραμματιστεί να ιδιωτικοποιηθούν στα πλαίσια των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, παρά το γεγονός ότι έρευνες δείχνουν ότι το 64% των ελλήνων πολιτών είναι αντίθετοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο(4) και ότι οι δυο επιχειρήσεις δεν επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο. Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο 2010 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε(5) τη μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου (από 74% σε 51%) στις ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ μέσω του ΤΑΙΠΕΔ(6), ενώ τον Οκτώβριο 2011 υπογράφηκε(7) η μεταφορά συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων στο ΤΑΙΠΕΔ, μεταξύ των οποίων το 27% της ΕΥΔΑΠ και το 40% της ΕΥΑΘ. Τον Ιανουάριο ανακοινώθηκε(8) ότι, μέχρι τον Οκτώβριο του 2013, θα έχει ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ και ότι το ΤΑΙΠΕΔ κρίνει προσφορότερη την ιδιωτικοποίηση του 51% ενώ θα δοθεί το υπόλοιπο 23% που κατέχει, για ιδιωτικοποίηση μελλοντικά. Τέλος, το 21% των μετοχών της ΕΥΑΘ διακινούνται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

- Εκτιμά ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, και με δεδομένες την πρωτοβουλία Barnier που προέκυψε ως αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών right2water, καθώς και τη διαφαινόμενη αντίρρηση της πλειοψηφίας των ελλήνων πολιτών για την ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ύδρευσης, θα πρέπει να αναθεωρηθεί η σχετική μνημονιακή δέσμευση της χώρας; 

- Αν ναι, σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα ο εκπρόσωπός της στην Τρόικα με δεδομένο το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ;