2010

Μέτρα διατήρησης και διάσωσης της βιοποικιλότητας

Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, κ. Νικόλαος Χουντής
Θέμα:Μέτρα διατήρησης και διάσωσης της βιοποικιλότητας
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Επιστήμονες και η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) υποστηρίζουν πως είναι η έκτη φορά που έχουμε μαζική απώλεια ειδών, τόσο της χλωρίδας όσο και της πανίδας, εδώ και 500 εκατομμύρια χρόνια. Η IUCON μάλιστα προειδοποιεί ότι η απώλεια πολλών ειδών θα έχει τραγικές συνέπειες, εκτός από το περιβάλλον, και στην ευημερία των ανθρώπων, καθώς μεγάλο ποσοστό των θηλαστικών, των αμφίβιων, των πτηνών αλλά και των κοραλλιών, που αποτελούν παράγοντα για την επιβίωση 500 εκατ. ανθρώπων σε παράκτιες περιοχές, απειλούνται με εξαφάνιση. Το 2002 η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε για σημαντική διατήρηση της βιοποικιλότητας μέχρι το 2010, στόχος που ενσωματώθηκε στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1.     Υπάρχει πρόοδος στη διατήρηση και διάσωση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ με βάση τους στόχους του 2002;
2.     Τι δράσεις έχει αναλάβει ή σκοπεύει να αναλάβει η ΕΕ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ώστε να υπάρξει αποτελεσματική προστασία και διατήρηση των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση;

Απάντηση του κ. Potocnik εξ ονόματος της Επιτροπής

Από το 1998, η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη κοινής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και έχει αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις για τον σκοπό αυτό. Μέχρι σήμερα, η πολιτική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έχει ως γνώμονα τον στόχο της ΕΕ για το 2010 – δηλαδή την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας στην ΕΕ έως το 2010 - που καθορίστηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων το 2001. Στην ανακοίνωση του 2006 με τίτλο «Η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 - και μετέπειτα - Η υποστήριξη των υπηρεσιών οικοσυστήματος με στόχο την ευημερία του ανθρώπου» (1) τονίστηκε η σπουδαιότητα της προστασίας της βιοποικιλότητας ως προϋπόθεσης για την αειφόρο ανάπτυξη, και καθορίστηκε λεπτομερές Πρόγραμμα Δράσης για τη Βιοποικιλότητα (ΠΔΒ), προκειμένου να επιταχυνθεί η πρόοδος προς επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτό το πλαίσιο άσκησης πολιτικής έχει υλοποιηθεί, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν καταστρώσει εθνικές στρατηγικές(2) για την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για τη βιοποικιλότητα έως το 2010, ήτοι τη σημαντική μείωση της απώλειας βιοποικιλότητας, που είχαν προσυπογράψει. Αναμφισβήτητα και αδιάσειστα στοιχεία δείχνουν ότι, μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος, συνεχίζουν να επιδεινώνονται η κατάσταση και οι συνθήκες της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστημάτων στην ΕΕ(3)(4), και θεωρείται πολύ πιθανό ότι η ΕΕ δεν έχει πετύχει τον στόχο της. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες (αλλαγές χρήσεων γης, κλιματική αλλαγή, χωροκατακτητικά είδη, ρύπανση, υπερεκμετάλλευση, κ.λπ.), που συνεχίζουν να ασκούν πίεση στα οικοσυστήματα καθώς και σε αστοχίες και αδυναμίες της ασκούμενης πολιτικής.

Στην ενδιάμεση αξιολόγηση του ΠΔΒ του 2008(5) περιγράφονται οι σημαντικότερες δραστηριότητες τις οποίες ανέλαβαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη από το 2006 και επισημαίνονται οι τομείς όπου απαιτούνται συμπληρωματικές προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για το 2010.

Η Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος την αξιολόγηση της συντελεσθείσας προόδου στην εφαρμογή του ΠΔΒ μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση, η οποία θα περιλαμβάνεται σε έκθεση που θα δημοσιευτεί πριν από την 10η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλομορφία (CBD COP10, 18 - 29 Οκτ 2010). Σε αυτήν την αξιολόγηση θα επισημαίνονται οι βασικές δράσεις, θα συνοψίζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί ως τώρα σε καθένα από τους τέσσερις κύριους τομείς πολιτικής, στους 10 στόχους και στα τέσσερα μέτρα υποστήριξης που αναφέρονται στο ΠΔΒ του 2006. Πέραν της έκθεσης αξιολόγησης σε επίπεδο ΕΕ, τα συνοδευτικά έγγραφα και οι συνοπτικές παρουσιάσεις των 27 χωρών θα αποδίδουν λεπτομερή απολογισμό την εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο.

Με δεδομένη την επικείμενη, το 2010, εκπνοή της προθεσμίας επίτευξης του στόχου της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος συμφώνησε, στις 15 Μαρτίου 2010, επί νέου οράματος και κυρίαρχου στόχου για την βιοποικιλότητα μετά το 2010, τα οποία επικυρώθηκαν εν συνεχεία από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2010.

Ο νέος κυρίαρχος στόχος για το 2020 υπερβαίνει τον στόχο του 2010, αφού η ΕΕ αναλαμβάνει τη δέσμευση όχι μόνο να σταματήσει την απώλεια της βιοποικιλότητας στην ΕΕ μέχρι το 2020, αλλά και να προβεί σε δράση για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα οικοσυστήματα συνεχίζουν να παρέχουν βασικές υπηρεσίες από τις οποίες εξαρτώμεθα. Ο νέος στόχος δεσμεύει επίσης την ΕΕ να εντείνει τη συμβολή της στην αποτροπή της παγκόσμιας απώλειας της βιοποικιλότητας.

Για να υπάρξουν αποτελέσματα ως προς αυτόν τον στόχο για τη βιοποικιλότητα, η Επιτροπή καταστρώνει, σε συνεργασία με όλους τους μείζονες εμπλεκόμενους παράγοντες, μια νέα ενωσιακή στρατηγική, η οποία θα εφαρμόζεται στη χερσαία (συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας) και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Η νέα στρατηγική θα περιλαμβάνει μετρήσιμους επιμέρους στόχους για τα διάφορα οικοσυστήματα, τους παράγοντες απώλειας βιοποικιλότητας και τα μέτρα αντιμετώπισης. Από τον νέο κυρίαρχο στόχο για το 2020 προκύπτει σαφώς ότι στη στρατηγική πρέπει να συμπεριληφθούν ειδικά μέτρα με στόχο την υλοποίηση της δέσμευσης της ΕΕ να εντείνει τη συμβολή της στην αποτροπή της παγκόσμιας απώλειας της βιοποικιλότητας. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιούν υπάρχουσες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν, για παράδειγμα, στη μείωση του αντικτύπου που έχουν οι τρόποι παραγωγής και κατανάλωσης της ΕΕ στη βιοποικιλότητα εκτός των συνόρων της, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας για στήριξη της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της αειφόρου χρήσης σε τρίτες χώρες, ή στην εξασφάλιση ένταξης του περιβαλλοντικού προβληματισμού, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Η ΕΕ αποτελεί ήδη σημαντικό χορηγό σχετικής με τη βιοποικιλότητα αναπτυξιακής συνδρομής, προσφέροντας περίπου 740 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2003-2006. Το αριθμητικό αυτό μέγεθος επικαιροποιείται επί του παρόντος για την περίοδο 2007-2009.

(1)    COM(2006)216.
(2)    Κάθε συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλομορφία (CBD) οφείλει να καταστρώσει εθνική στρατηγική και σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα (NBSAP). Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες που αναλαμβάνονται για την εφαρμογή της CBD παρέχονται στις εθνικές εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της CBD. Βλ. www.cbd.int
(3)    http://biodiversity-chm.eea.europa.eu/information/indicator/F1090245995
(4)    Βλ. Γραμμή αφετηρίας της βιοποικιλότητας στην ΕΕ το 2010, που δημοσιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος στον ιστότοπο: http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/
(5)    COM(2008)864 τελικό, με τίτλο «Ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης της ΕΚ για τη βιοποικιλότητα».