Κυρώσεις για εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος

na_003.jpgΣτις 13 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για επιβολή οδηγίας στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, για πρώτη φορά, εισάγει ποινικές κυρώσεις κατά των παραβάσεων του δικαίου για την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρόταση αναφέρεται στις σοβαρότερες παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου για την προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο την εξασφάλιση της επιβολής αποτελεσματικών νομικών κυρώσεων. Οι άξονες στους οποίους βασίζεται η κοινοτική οδηγία είναι τρεις:

(α) τα κράτη - μέλη αποφασίζουν για τις ποινικές κυρώσεις κατά των παραβάσεων των περιβαλλοντικών κανόνων, βάσει του δικού τους ποινικού δικαίου,

(β) η πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται αποκλειστικά στις βλάβες, που προκαλούνται στο περιβάλλον εκ προθέσεως ή βαρειάς αμελείας (αυτό σημαίνει ότι δεν χαρακτηρίζονται ως ποινικά αδικήματα όλες οι ρυπογόνες δραστηριότητες),

(γ) η οδηγία αναφέρεται στις δραστηριότητες, που ήδη απα-γορεύονται ρητά από το ισχύον δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος.

Βάσει της πρότασης αυτής, απαιτείται από τα κράτη-μέλη να διασφαλίζουν ότι μια σειρά παράνομων δραστηριοτήτων, δυνάμει του ισχύοντος δικαίου της Ε.Ε., χαρακτηρίζονται ποινικά αδικήματα, όταν διαπράττονται από πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Στα αδικήματα αυτά περιλαμβάνονται οι απορρίψεις υλικών, που ρυπαίνουν τα ύδατα, διάφορες μορφές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η εμπορία προστατευόμενων ζώντων οργανισμών και η σοβαρή υποβάθμιση προστατευόμενων οικοτόπων.

Η πρόταση ανταποκρίνεται στο αίτημα των κρατών-μελών για θέσπιση, σε κοινοτικό επίπεδο, ποινικών κυρώσεων για τις παραβάσεις του δικαίου, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

Η αρμόδια Επίτροπος για το περιβάλλον κα Margot Wallstrom δηλώνει: "Το κοινό ανησυχεί όλο και περισσότερο για τη συνεχιζόμενη μη-εφαρμογή του δικαίου περί προστασίας του περιβάλλοντος στα κράτη-μέλη. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο θεωρώ ότι έχει προτεραιότητα η βελτίωση της εφαρμογής του εν λόγω δικαίου και ότι πρέπει να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες στον τομέα της επιβολής κυρώσεων για τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος. Είναι σαφές ότι το ζήτημα των αποτελεσματικών κυρώσεων πρέπει να συνδεθεί στενά με την προστασία του περιβάλλοντος, την οποία θα πρέπει να σέβονται οι πολίτες, οι οικονομικοί φορείς και όλοι οι σημερινοί ή πιθανοί ρυπαντές. Για το λόγο αυτό, η πρόταση αποσκοπεί στη θέσπιση των ελάχιστα αποδεκτών από όλους προτύπων από την πλευρά της Ε.Ε., τα οποία όλα τα κράτη μέλη θα οφείλουν να τηρούν. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία αυτή. Καθιστά σαφές ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι μια πράξη, που αποδοκιμάζεται έντονα από την κοινωνία" .

Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις κ. Αντόνιο Βιτορίνο τονίζει: "Η πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων καθιστά δυνατή την συντονισμένη έρευνα και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των κρατών-μελών" και προσθέτει: "Η ανάθεση της επιβολής των κυρώσεων σε δικαστικές αρχές, σημαίνει ότι η ευθύνη για την εξασφάλιση της τήρησης των περιβαλλοντικών κανόνων ανατίθεται σε διαφορετικές αρχές, ανεξάρτητες από εκείνες, που χορηγούν τις άδειες εκμετάλλευσης και τις εγκρίσεις ρύπανσης. Επομένως, πρόκειται για μια περαιτέρω εξασφάλιση της αμεροληψίας".

(πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
 Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Απριλίου - Μαϊου 2001