Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης - Ο.Α.Σ.Θ.

tr_033.jpgΟ Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όπως καθορίζεται από την σύμβαση του Ο.Α.Σ.Θ. με το Ελληνικό Δημόσιο (Ν. 2898/2001).

 • Ο Ο.Α.Σ.Θ. εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο, με τα λεωφορεία που προβλέπονται από την οικονομική συμφωνία του Ελληνικού Δημοσίου με τον Οργανισμό (όρθρο 8 Ν. 2898/2001, Φ.Ε.Κ. 71 Α) και τις τροποποιήσεις, που τυχόν θα υπάρξουν σε σχέση με αυτήν την συμφωνία.
 • Ο Ο.Α.Σ.Θ. θέτει σε κυκλοφορία τα απαιτούμενα οχήματα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το Σ.Α.Σ.Θ. (Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης) πρόγραμμα δρομολόγησης.
 • Τα λεωφορεία, που κυκλοφορεί ο Ο.Α.Σ.Θ., είναι καθαρά (εσωτερικά - εξωτερικά), τα ελέγχει και τα συντηρεί, ώστε να τηρούνται όλα τα μέτρα, για την ασφαλή μετακίνηση του επιβατικού κοινού. Ο Ο.Α.Σ.Θ. διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, ανταλλακτικά και λοιπά υλικά. Μεριμνά για την επιμελή και, σύμφωνη με τους κανόνες της τεχνικής, συντήρηση και επισκευή των λεωφορείων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες δρομολογίων, λόγω βλάβης. Επίσης, διαθέτει ικανό αριθμό εφεδρικών λεωφορείων, ώστε να διασφαλίζεται η μη απώλεια δρομολογίων.
 • Ο Ο.Α.Σ.Θ. μεριμνά για τη διάθεση, στο επιβατικό κοινό, των εισιτηρίων, μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών και λοιπών καθοριζομένων τύπων κομίστρου, μέσω καταστημάτων πώλησης (με τα οποία συμβάλλεται), ειδικών εκδοτηρίων, εκδοτικών μηχανημάτων κ.λ.π. Επίσης, λαμβάνει κάθε εφικτό μέτρο για τη διάθεση στο επιβατικό κοινό και την εύρεση και χρήση από αυτό των εισιτηρίων και λοιπών τύπων κομίστρου.
 • Ο Ο.Α.Σ.Θ. για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, υποχρεούται κάθε νέο λεωφορείο, που προμηθεύεται, να φέρει σύστημα κλιματισμού. Επίσης, πρέπει να εγκαταστήσει κλιματιστικές συσκευές εντός του Α' εξαμήνου του 2002, σε όσα λεωφορεία κυκλοφορούν τη θερινή περίοδο (Ιούλιο - Αύγουστο) και τα οποία δε διαθέτουν κλιματισμό.
 • Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της τιμής των εισιτηρίων, ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται στην ανταλλαγή των παλαιών εισιτηρίων με νέα, συμψηφίζοντας τη διαφορά. Αντικαθιστά, δηλαδή, τα παλιά εισιτήρια με ανάλογο αριθμό νέων εισιτηρίων, σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη μεταβολή της τιμής τους.

Μέριμνα για ασφαλή μεταφορά εμποδιζομένων ατόμων

 • Ο Ο.Α.Σ.Θ. διαχωρίζει τέσσερις (4) θέσεις εντός των λεωφορείων για άτομα χρήζοντα βοήθειας (εμποδιζόμενα άτομα). Ως άτομα χρήζοντα βοήθειας θεωρούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), οι γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, οι ανάπηροι, οι υπερήλικες, τα μικρά παιδιά κ.λ.π. Για τη σήμανση των θέσεων αυτών, επικολλούνται ειδικά πινακιδάκια, πάνω στις συγκεκριμένες θέσεις.
 • Για την εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα, όλα τα λεωφορεία, που θα προμηθεύεται ο Ο.Α.Σ.Θ., πρέπει να φέρουν σύστημα "επιγονάτισης και ράμπας", για την υποβοήθηση της πρόσβασης των ατόμων αυτών, στα λεωφορεία.

Υποχρεώσεις προσωπικού Ο.Α.Σ.Θ.

 • Το προσωπικό κίνησης (οδηγοί, σταθμάρχες, ελεγκτές) είναι υποχρεωμένο να φέρει την υπηρεσιακή στολή (σύμφωνα με όσα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός του Ο.Α.Σ.Θ.) και να συμπεριφέρεται ευγενικά, προς το επιβατικό κοινό.
 • Οι ελεγκτές κομίστρου πρέπει να επιδεικνύουν ή να έχουν τοποθετημένη, σε εμφανές σημείο, την υπηρεσιακή τους ταυτότητα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου των εισιτηρίων.
 • Οι οδηγοί του Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούνται να σταματούν το λεωφορείο, για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, στα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί οι πινακίδες στάσεων και να φροντίζουν για την επιβίβαση ή αποβίβαση του επιβατικού κοινού, με την ενδεδειγμένη προσοχή και ασφάλεια. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα άτομα με ειδικές ανάγκες ή άλλα ανήμπορα άτομα. Βασικό στοιχείο, για την ασφάλεια των επιβατών, αποτελεί η υποχρέωση του οδηγού να μην οδηγεί με ανοιχτή πόρτα, να μην ανοίγει την πόρτα για αποβίβαση επιβατών, πριν την ακινητοποίηση του λεωφορείου, να μην ξεκινά το λεωφορείο, πριν αποβιβαστούν ή επιβιβαστούν οι επιβάτες και κλείσει τις πόρτες.
 • Οι οδηγοί, κατά την οδήγηση του λεωφορείου, υποχρεούνται να τηρούν τον Κ.Ο.Κ., να αποφεύγουν τους αδικαιολόγητους ελιγμούς, τις υψηλές ταχύτητες, τα απότομα φρεναρίσματα ή ξεκινήματα και, γενικά, να οδηγούν το λεωφορείο με την ενδεδειγμένη και πρέπουσα ταχύτητα, ώστε η εκτέλεση του δρομολογίου και η διέλευση του λεωφορείου από κάθε στάση να γίνονται περίπου στον προγραμματισμένο χρόνο.
 • Οι οδηγοί, κατά την διάρκεια της οδήγησης, δεν επιτρέπεται να καπνίζουν και να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ή ραδιόφωνο.

Ασφάλιση Επιβατικού Κοινού
Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να ασφαλίζει τους επιβάτες που μεταφέρει με τα λεωφορεία του, για την περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, το οποίο μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, καθώς και κατά το χρόνο επιβίβασης και αποβίβασης.

Απαντήσεις σε αιτήματα

 • Κάθε επιβάτης και γενικά κάθε πολίτης, δύναται να απευθυνθεί εγγράφως στον Ο.Α.Σ.Θ. (στην διεύθυνση Αλ. Παπαναστασίου 90, 54644, Θεσσαλονίκη), ή τηλεφωνικά στο 185(Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού), ή μέσω Internet(στην ηλεκτρονική σελίδα www.oasth.gr), ή στα "κιτία παραπόνων - υποδείξεων", που υπάρχουν στα κεντρικά σταθμαρχεία και να διατυπώσει οποιοδήποτε αίτημα, υπόδειξη, κ.λ.π., σε σχέση με το παρεχόμενο, από τον Ο.Α.Σ.Θ., συγκοινωνιακό έργο.
 • Κάθε υπάλληλος του Ο.Α.Σ.Θ., που δέχεται το αίτημα ή τη διαμαρτυρία κ.λπ. ενός επιβάτη ή οποιουδήποτε πολίτη, για θέμα, το οποίο άπτεται του έργου του Ο.Α.Σ.Θ., ή συνιστά διαφορά του αιτούντος με τον Οργανισμό, είναι υποχρεωμένος, είτε να επιλύσει, άμεσα, το πρόβλημα, ή ,σε περίπτωση αδυναμίας ή αναρμοδιότητας, να το προωθήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, για αντιμετώπιση, με άμεση προτεραιότητα, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο.
 • Σε περίπτωση κατάθεσης γραπτού αιτήματος, ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται:
 • Αν αφορά μετακίνηση στάσης ή τροποποίηση διαδρομής ή δρομολογίων, να γνωστοποιήσει τη θέση του στο Σ.Α.Σ.Θ. (ως αρμόδιο για απόφαση φορέα), εντός 10 ημερών, αν δεν απαιτείται αυτοψία, ή εντός 20 ημερών, αν απαιτείται, κοινοποιώντας την απάντησή του και στον ενδιαφερόμενο.
 • Αν αφορά άλλα αιτήματα, να απαντήσει, εντός 10 ημερών.
 • Σε περιπτώσεις παραπόνων του επιβατικού κοινού, εις βάρος προσωπικού, που επιφέρουν κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος εργαζόμενου, να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο πολίτη, εντός 10 ημερών, για την άσκηση της πειθαρχικής διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση αυτής, να ενημερώσει για την τυχόν επιβολή πειθαρχικής κύρωσης ή την απαλλαγή και τους λόγους απαλλαγής.

Ενημέρωση επιβατικού κοινού

 • Ο Ο.Α.Σ.Θ. ενημερώνει το επιβατικό κοινό, χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση), καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο (έντυπα, ανακοινώσεις, κ.λπ.), για κάθε θέμα μείζονος σημασίας, που αφορά την εξυπηρέτησή του.
 • Αναρτά, στις αφετηρίες και στα τέρματα, πίνακες με τις ώρες αναχώρησης των λεωφορείων, τις διαδρομές και τις στάσεις κάθε λεωφορειακής γραμμής.
 • Αναρτά, στους σταθμούς μετεπιβίβασης, πίνακες με τις ώρες αναχώρησης των λεωφορείων των τοπικών τροφοδοτικών λεωφορειακών γραμμών.
 •   Αναρτά, σταδιακά, μέχρι 31.12.2002, εντός των λεωφορείων, έντυπα με την ενδεικτική χαρτογράφηση της διαδρομής, αναφέροντας την ονομασία των στάσεων κάθε διαδρομής.
 • Αναρτά, σταδιακά, μέχρι 31.12.2002, στις στάσεις διέλευσης των λεωφορείων, στις περιαστικές και τροφοδοτικές γραμμές, πληροφοριακά έντυπα, με την διαδρομή κάθε γραμμής, τις συχνότητες εκτέλεσης των δρομολογίων και τον πιθανό χρόνο διέλευσης των λεωφορείων, από τη γραμμή, με ανοχή συν-πλην 2 λεπτών περίπου.
 • Τοποθετεί, σε εμφανή σημεία, μέσα στα λεωφορεία, πίνακες ή ανακοινώσεις ενημέρωσης των επιβατών. Στους πίνακες αυτούς, αναγράφονται γενικές ή ειδικές χρήσιμες πληροφορίες ή οδηγίες προς τους επιβάτες, σχετικά με την παρεχόμενη εξυπηρέτηση, την κίνηση οχημάτων, θέματα ασφάλειας των μετακινήσεων κ.λ.π. Επίσης, στους πίνακες αυτούς αναγράφονται τα τηλέφωνα και η διεύθυνση του Ο.Α.Σ.Θ., όπου κάθε επιβάτης ή πολίτης μπορεί να απευθυνθεί προφορικά ή εγγράφως, για οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί, σχετικά με τα λεωφορεία, τις εγκαταστάσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Τοποθετεί, σε κεντρικά σταθμαρχεία της Θεσσαλονίκης, "κιτία παραπόνων - υποδείξεων", στα οποία το επιβατικό κοινό μπορεί να αφήσει προτάσεις, υποδείξεις, παράπονα, κ.λπ.

Αποζημίωση Πολιτών - Επιβατών

 • Η μη τήρηση από τον Ο.Α.Σ.Θ. ορισμένων διατάξεων του παρόντος Χ.Υ.Κ. μπορεί να οδηγήσει και στην καταβολή αποζημίωσης στον επιβάτη ή τον πολίτη.
 • Αν η παράβαση αφορά ευθύνη εργαζομένου, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο πειθαρχικός έλεγχος που θα ασκηθεί από τον Ο.Α.Σ.Θ. να καταλήξει, τελεσίδικα, σε πειθαρχική καταδίκη του υπαίτιου υπαλλήλου του Οργανισμού.
 • Εξαιρούνται από την επιβολή αποζημιώσεων προς το επιβατικό κοινό, η μη υλοποίηση του προγραμματισμένου έργου, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Ύπαρξη συνθηκών ανωτέρας βίας (χιόνι, βροχή, αποκλεισμοί δρόμων, λόγω έργων ή έκτακτων γεγονότων, κ.λ.π.).
 β. Απρόβλεπτα γεγονότα, η αντιμετώπιση των οποίων δεν δύναται να γίνει από τον Ο.Α.Σ.Θ. (απεργία, έκτακτη βλάβη λεωφορείου κ.λ.π.)

 • Η αναφορά για παράβαση διατάξεων του Χ.Υ.Κ., από τους θιγόμενους πολίτες, πρέπει να υποβάλλεται, εγγράφως, το αργότερο εντός 10 ημερών από το περιστατικό, στο οποίο αναφέρεται το αίτημα, (στον Ο.Α.Σ.Θ. ή στο Σ.Α.Σ.Θ.). Η αναφορά εισάγεται για διευθέτηση στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού.

Επιτροπή Διακανονισμού Διαφορών

 • Συγκροτείται, με απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ. (Βασ. Όλγας 105, 546 43 Θεσσαλονίκη), Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, η οποία επιλαμβάνεται των περιπτώσεων, που διαπιστώνεται υπηρεσιακή αδυναμία αντιμετώπισης θεμάτων του Χ.Υ.Κ.
 • Στις συνεδριάσεις της ως άνω Επιτροπής συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου, ένας εκπρόσωπος του Ο.Α.Σ.Θ. (που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού) και ο Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Σ.Α.Σ.Θ.
 • Επίσης, στη συνεδρίαση της Επιτροπής, δύναται να παρίσταται και ο θιγόμενος επιβάτης ή πληρεξούσιος Δικηγόρος του.


Ο παρών Χ.Υ.Κ. ισχύει από 18 Μαρτίου 2002.