Εξοικονόμηση ενέργειας

Ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων

en_009.jpg

Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε μορφή θερμικής (κυρίως πετρέλαιο) είτε σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα, εκτός της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης λόγω υψηλού κόστους της ενέργειας, τη μεγάλη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα, που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

 

Στην χώρα μας οι ανάγκες για θέρμανση των κατοικιών ανέρχονται περίπου στο 70% της συνολικής ενεργειακής τους κατανάλωσης, αφού σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι παλιές κατασκευές. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, το φωτισμό και τον κλιματισμό ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου. Οι κατοικίες με κεντρικό σύστημα θέρμανσης το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο αποκλειστικά το πετρέλαιο αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου. Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνομα θερμαινόμενες κατοικίες που χρησιμοποιούν σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισμό και 18% καυσόξυλα.

Οι δεσμεύσεις για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του 1990 βάσει των πρωτοκόλλων του Κιότο, απαιτούν να χρησιμοποιούμε λιγότερο πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα.

Στην προσπάθειά της να πετύχει τους παραπάνω στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων εντός της Κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τη σχέση κόστους/οφέλους. Την οδηγία αυτή τα κράτη μέλη καλούνταν να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι την 4.1.2006, θέτοντας σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την Οδηγία αυτή.

Σκοπός της Οδηγίας αυτής μεταξύ άλλων είναι να συμπεριληφθούν στους κανόνες δόμησης σε ολόκληρη την Ευρώπη μέτρα για την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Η μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα περιλάβει στοιχεία, όπως η θερμική μόνωση, το σύστημα θέρμανσης, ο κλιματισμός, ο φυσικός αερισμός καθώς και ο παθητικός φωτισμός και η θέρμανση από τον ήλιο.

Συνεπώς, τα νέα κτίρια θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, στα δε υφιστάμενα κτίρια οι ανακαινίσεις θα πρέπει να θεωρούνται ευκαιρία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, χωρίς ωστόσο να αντιβαίνουν στην επιδιωκόμενη λειτουργία, ποιότητα ή χαρακτήρα του κτιρίου.

Μέσα στις απαιτήσεις που θεσπίζει η Οδηγία αυτή είναι και η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων. Δηλαδή η ύπαρξη πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το κράτος μέλος ή νομικό πρόσωπο που καθορίζεται από το κράτος μέλος και το οποίο περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου υπολογιζόμενη σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Το άρθρο 7 της Οδηγίας ορίζει ότι κατά την κατασκευή, την πώληση ή την εκμίσθωση κτιρίων θα διατίθεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στον ιδιοκτήτη ή από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή μισθωτή. Το πιστοποιητικό αυτό θα είναι δεκαετούς ισχύος κατά ανώτατο όριο, και θα περιλαμβάνει:

Τιμές αναφοράς, όπως ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Το πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με το κόστος.

Τέλος, για την περίπτωση των κτιρίων συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 1.000τ.μ., τα οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες και υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα επιβάλλεται το πιστοποιητικό αυτό να τίθεται σε ευδιάκριτη θέση για το κοινό.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία, στη χώρα μας, ως την 4.1.2009 θα πρέπει κάθε παλιό ή καινούργιο κτίριο να διαθέτει το πιστοποιητικό ενεργειακής συμπεριφοράς μετά από έλεγχο που θα πραγματοποιήσουν ειδικοί επιθεωρητές. Θα συνοδεύει οιαδήποτε δικαιοπραξία (αγορά ή ενοικίαση) που θα σχετίζεται με το ακίνητο, ώστε να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος τα έξοδα που θα απαιτούνται για την θέρμανση ή ψύξη του.

Εκφράζοντας τις απόψεις των ιδιοκτητών ακινήτων και κτιρίων της χώρας μας διαπιστώνουμε ότι με βάση οδηγίες, όπως η προαναφερόμενη, ή και απλές συστάσεις της Ε.Ε. νομοθετούνται συνεχώς στην χώρα μας διατάξεις που σημαίνουν τεράστια γραφειοκρατία και αδικία σε βάρος των ιδιοκτητών, αφού αυτοί θα επωμιστούν όλες τις δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Οι εργασίες αυτές έχουν ένα τεράστιο οικονομικό κόστος υλοποίησης, το οποίο οι ιδιοκτήτες αδυνατούν πλήρως να αντιμετωπίσουν αβοήθητοι.

Έτσι λοιπόν, πέραν της εντατικής ενημέρωσης του κοινού, για την οποία ως ΕΝΙΑΘ-Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης- θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια της Πολιτείας, και προκειμένου να μην γίνουμε θεατές ενός φαινομένου μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω μέτρα, είναι δυνατόν να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένα και ουσιαστικά κίνητρα. Προς τούτο προτείνουμε:

1. Ένταξη των παραπάνω εργασιών σε ειδικό κοινοτικό ή/και εθνικό πρόγραμμα αναβάθμισης υφισταμένων κτιρίων και επιδότησή τους κατά ποσοστό τουλάχιστον 75% μέσω του αναθεωρούμενου 3ου ή του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με τον καθορισμό τους ως επιλέξιμων δαπανών.
2. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 100% της δαπάνης κάθε υποχρεωτικής εργασίας αναβάθμισης στα υφιστάμενα κτίρια, η οποία θα κατανέμεται ανά 50% σε δύο οικονομικές χρήσεις. Επίσης μείωση του ΦΠΑ σε 9% για όλες τις σχετικές εργασίες και υλικά, όπως ήδη προωθείται για τις επισκευές παλαιών κτιρίων.
3. Ίδρυση κρατικής υπηρεσίας τύπου "Κοινοπραξίας Ανάπλασης Προσόψεων" του Δήμου Αθηναίων, στην οποία θα προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες παλαιών και υπό κατασκευή κτιρίων και διαχειριστές πολυκατοικιών, και η οποία θα δίνει τεχνικές και διαδικαστικές συμβουλές, θα εντάσσει τα έργα τους στα επιδοτούμενα κοινοτικά και άλλα προγράμματα, θα παραμερίζει κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο και θα εκδίδει κάθε απαιτούμενη άδεια χωρίς ταλαιπωρία του ενδιαφερόμενου πολίτη.

Από σχετικές έρευνες προκύπτει ότι, με την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια, τα οποία υπόκεινται σε σημαντική ανακαίνιση, υπάρχουν δυνατότητες εξοικονόμησης μέχρι το 2010 άνω του 1/5 της επί του παρόντος καταναλισκόμενης ενέργειας.

Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω πως υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για βελτίωση του σχεδιασμού και μείωση του ενεργειακού κόστους των κτιρίων, απαιτείται όμως ανασχεδιασμός του αστικού ιστού και θαρραλέα κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες και μισθωτές για ανακαίνιση κτιρίων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους

MONEY SHOW 2006
Εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Α. Χαϊδούτη Γενικού Γραμματέα
Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης

Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2007