Καταναλωτικά Βήματα 7-8/1998199804vimata.jpgΠολίτες της Ευρώπης


Ένα από τα βασικά δικαιώματα του καταναλωτή είναι το δικαίωμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, που σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει ενημέρωση πάνω στα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που τον προσφέρονται όπως π.χ. η σύνθεση, η ποιότητα, η ποσότητα, η ενεργειακή κατανάλωση και η τιμή.

Στην ικανοποίηση αυτής της ανάγκης και αυτού του δικαιώματος συνέβαλε η καμπάνια "ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ".

  • Σε μια Ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά με τόσο μεγάλο πλήθος προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών κλπ, δεν αρκεί μόνο να υπάρχει νομοθετική προστασία του καταναλωτή. Εκτός από το νομοθετικό πλαίσιο ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματα τον και
  • να γνωρίζει επίσης με ποιο τρόπο μπορεί να τα ασκήσει.

Η σύγχρονη τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κάθε καταναλωτής να γίνει ενημερωμένος καταναλωτής, που θα είναι σε θέση να ασκεί με υπευθυνότητα το βασικό του δικαίωμα, που καθορίζει και τη θέση του στην αγορά.

Γιατί η ελευθερία επιλογής του καταναλωτή αντιπροσωπεύει την πραγματική δύναμη του απέναντι στους παραγωγούς. Από τη στιγμή που το δικαίωμα επιλογής κατοχυρωθεί νομοθετικά και οι κυβερνητικές αποφάσεις δεν επηρεάζουν την αγορά σε βάρος των καταναλωτών, τότε η πολιτική καταναλωτών δεν θα χρειάζεται πια να επικεντρώνεται στη νομική προστασία για συγκεκριμένους κινδύνους και θα μπορεί να βοηθά τόσο τους προμηθευτές όσο και τους χρήστες, στο να επωφελούνται στο έπακρο από τη δυνατότητα επιλογής.

Αυτό συνεπάγεται καλύτερη επικοινωνία μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, έτσι ώστε η μια ομάδα να ενημερώνεται πληρέστερα για τις καταναλωτικές ευκαιρίες που της προσφέρονται, ενώ η άλλη θα κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες και τα προβλήματα των καταναλωτών και θα ανταποκρίνεται ανάλογα.

Στην προώθηση του διαλόγου με τους παραγωγούς, όπως και με την κυβέρνηση, οι Ενώσεις Καταναλωτών πρέπει και έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο.

Πάντα θα υπάρχει ανάγκη για ένα ελάχιστο επίπεδο κοινοτικής νομοθεσίας που θα προσδιορίζει και θα κατοχυρώνει βασικά δικαιώματα των καταναλωτών. Η πολιτική καταναλωτών όμως θα πετύχει τον πραγματικό σκοπό της μόνο όταν οι καταναλωτές, ενισχυμένοι με μια νομοθετική αναγνώριση του οικονομικού τους ρόλου, θα μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα της επιλογής τους στο μέγιστο βαθμό.

Γι αυτό, παράλληλα με την νομοθεσία χρειάζονται και δομές που θα επιτρέπουν και θα ενθαρρύνουν τον καταναλωτή, έτσι ώστε η συμπεριφορά του καθενός να στηρίζεται στην πλήρη κατανόηση των αναγκών ή δυνατοτήτων του άλλου.Ο πρόεδρος
Γιώργος Μαγουλάς