ΚΕ.Π.ΚΑ

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κάθε πληροφορία , που δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισής μας, είτε άμεσα, είτε έμμεσα π.χ. το όνομά μας, η διεύθυνσής μας, το email μας, η τοποθεσία μας, το ιστορικό περιήγησής μας. Επίσης περιλαμβάνουν διαδικτυακούς μηχανισμούς αναγνώρισης, όπως η διεύθυνση IP, ή τα cookies, που αποθηκεύονται, στο φυλλομετρητή μας και οι οποίοι χρησιμοποιούνται, για να μας συνδέσουν, με τις συσκευές, ή τις υπηρεσίες, που χρησιμοποιούμε.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ( GDPR- ΓΚΠΔ) είναι ο νόμος που διέπει τα προσωπικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβάλλει στους οργανισμούς, τόσο δημόσιους οργανισμούς όσο και εταιρίες, να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών, με διαφάνεια και ορθότητα. Εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς, που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ατόμων που βρίσκονται, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την έδρα αυτών των οργανισμών.
Η οδηγία αυτή συμπληρώνει το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Οι κανόνες της Οδηγίας για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στον Τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών προστατεύουν το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και περιέχουν συγκεκριμένες διατάξεις, για την προστασία των καταναλωτών από εμπορικές επικοινωνίες (διαφημίσεις) χωρίς τη συγκατάθεση του καταναλωτή και οι οποίες αποστέλλονται μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας.


Αν και οι ψηφιακές τεχνολογίες της πληροφορίας και η εμφάνιση νέων διαδικτυακών υπηρεσιών είναι ωφέλιμες για εμάς τους καταναλωτές, θέτουν, επίσης, σε μεγάλο κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματά μας στην προστασία της ιδιωτικής μας ζωής και των προσωπικών μας δεδομένων. Τα επιχειρηματικά μοντέλα, που αυτή τη στιγμή, κυριαρχούν στον ψηφιακό κόσμο, βασίζονται στον εντοπισμό και την ανάλυση κάθε κίνησης των καταναλωτών.


Οι εταιρίες χρησιμοποιούν την πληροφόρηση που συγκεντρώνουν για να «χτίσουν» τα προφίλ των καταναλωτών και τα οποία πωλούνται στο διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται για να αποστέλλονται προσωποποιημένες διαφημίσεις, στους καταναλωτές. Αυτά τα προφίλ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να επηρεάσουν την καταναλωτική μας συμπεριφορά ή/και να προκαλέσουν διακρίσεις σε βάρος μας. Είναι σημαντικό να διασφαλίζουμε ότι οι καταναλωτές διατηρούμε τον έλεγχο των προσωπικών μας δεδομένων και επωφελούμαστε από καινοτόμα, ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, χωρίς να αποποιούμαστε την προστασία της ιδιωτικής ζωής μας.
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, όμως, προβλέπει ότι οι φορείς πρέπει να σχεδιάζουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους, με τρόπο φιλικό, προς την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, από την αρχή. Τα δεδομένα μας πρέπει να προστατεύονται, από τη στιγμή της αρχικής τους χρήσης, από εμάς. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πρέπει να είναι οι πλέον «φιλικές», προς την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.


Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων περιλαμβάνει μια σειρά αρχών που διέπουν τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων μας.
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων προβλέπει πότε επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων μας και πότε απαιτείται η συγκατάθεσή μας.


Καλό είναι να συμβουλευτούμε τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναλύει όλα τα δικαιώματά μας με βάση το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων καθώς και τη σελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.