Γνωρίζω
τα
δικαιώματά
μου

Δικαίωμα
στην ικανοποίηση
των βασικών
αναγκών

Δικαίωμα
στην επιλογή

Δικαίωμα
στην πληροφόρηση

Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα
στην εκπροσώπηση

Δικαίωμα
στην αποζημίωση

Δικαίωμα
στην ασφάλεια

Δικαίωμα
σε ένα υγιεινό
περιβάλλον

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιριών είναι σαφής: Όταν μια εταιρεία ακυρώνει μια πτήση, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή όλου του ποσού που κατέβαλε, εφόσον δε λαμβάνει υπηρεσίες. Η επιστροφή, εκτός από μετρητά μπορεί να γίνει με χορήγηση κουπονιού, για μελλοντική πτήση εφόσον ο καταναλωτής το αποδέχεται. Ο Κανονισμός δίνει το δικαίωμα της επιλογής στον καταναλωτή.

Όμως, αρκετά κράτη-μέλη προτείνουν να υποχρεωθούν οι καταναλωτές να αποδέχονται το κουπόνι, για όσες πτήσεις ακυρώνονται, λόγω κορωνοϊού. Αυτή η επιλογή είναι σαφής παραβίαση και υποβάθμιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) απέστειλε επιστολή στην κ. Adina-Ioana Vălean, Επίτροπο Μεταφορών, στην οποία αφού αναφέρει όλα τα παραπάνω, συνεχίζει με τους προβληματισμούς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών:
“Η υποχρεωτική αποδοχή των κουπονιών, από τους καταναλωτές, στερεί πολλούς από αυτούς, από χρήματα που έχουν καταβάλλει, χωρίς να έχουν πάρει υπηρεσίες και τα οποία μπορεί να είναι απαραίτητα, τώρα και όχι μετά από μήνες, ειδικά σε αυτούς που έχουν χάσει εισοδήματα.
Ο Κανονισμός 261/2004 διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και δεν προβλέπει αναστολή του, σε περίοδο κρίσης. Πολλές αεροπορικές εταιρίες πιέζουν τους καταναλωτές να δεχτούν τα κουπόνια. Κάποιες μάλιστα έχουν κάνει υποχρεωτική την αποδοχή των κουπονιών, ή παραλείπουν να πληροφορήσουν τους καταναλωτές, για το δικαίωμά τους να επιλέξουν ανάμεσα, στην επιστροφή χρημάτων και στα κουπόνια. Αυτό αποτελεί παραβίαση άρθρων 8 (1)(α) και 7(3) του Κανονισμού 261/2004. Επίσης, οι αεροπορικές εταιρίες δεν έχουν υποχρέωση να ασφαλίζονται, για την περίπτωση της πτώχευσης. Τι θα γίνει, λοιπόν, αν η εταιρεία πτωχεύσει, πριν ο επιβάτης χρησιμοποιήσει το κουπόνι; Τουλάχιστον ας γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση.
Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 18 Μαρτίου 2020, δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για τα δικαιώματα των επιβατών την εποχή του κορωνοϊού οι Ενώσεις Καταναλωτών καταγγέλλουν, εκτός της παραπάνω περίπτωσης πολλές ακόμα παραβιάσεις των δικαιωμάτων των επιβατών:

 • Πολλές αεροπορικές εταιρίες προσφέρουν δωρεάν την αλλαγή της ημερομηνίας πτήσης, για πτήσεις, που δεν ακυρώθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής, αλλά η νέα ημερομηνία είναι πολύ κοντινή, τις περισσότερες φορές, μέχρι το Δεκέμβριο του 2020. Για πολλούς καταναλωτές το μικρό χρονικό περιθώριο καθιστά αδύνατο το νέο σχεδιασμό ταξιδιού. Και, φυσικά, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν πρέπει να πιέζουμε τους καταναλωτές να ταξιδέψουν όλοι μαζί, το καλοκαίρι του 2020. Η περίοδος, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα εισιτήριο, που άλλαξε η ημερομηνία πτήσης, πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα έτος.
 • Πολλές αεροπορικές ακυρώνουν τις πτήσεις “την τελευταία στιγμή”, αναγκάζοντας τους επιβάτες να ζητήσουν αλλαγή ημερομηνίας πτήσης. Σε περίπτωση που η νέα πτήση είναι ακριβότερη από την αρχική, οι επιβάτες υποχρεώνονται να πληρώσουν τη διαφορά. Αν η νέα πτήση είναι φθηνότερη, δεν υποχρεώνονται οι εταιρίες να επιστρέψουν τη διαφορά του ναύλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποχρεώσει τις εταιρίες να επιστρέφουν, στην καταναλωτή τη διαφορά των ναύλων.
 • Πολλές αεροπορικές εταιρίες απαιτούν, από τους επιβάτες να επικοινωνούν, μαζί τους, πριν την αρχική πτήση και να ορίζουν, αμέσως, την ακριβή ημερομηνία της επόμενης πτήσης. Όμως, αυτό, για αρκετούς καταναλωτές, είναι αδύνατο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι στους επιβάτες θα δίνεται μια χρονική περίοδος με λογική διάρκεια, μέσα στην οποία θα μπορούν να επιλέξουν τη νέα ημερομηνία πτήσης. Και, φυσικά, οι επιβάτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάσουν το εισιτήριο τους, σε άλλο όνομα.
 • Κάποιες εταιρίες ακυρώνουν την πτήση της επιστροφής, χωρίς να έχουν ακυρώσει την πτήση της αναχώρησης, ή ακυρώνουν την πτήση της αναχώρησης χωρίς να ακυρώνουν την πτήση της επιστροφής, αλλά δε δίνουν καμία πληροφορία στους επιβάτες. Πολλοί επιβάτες αναγκάζονται, με αυτόν την τρόπο, να ακυρώσουν ολόκληρο εισιτήριο και έτσι, βρίσκονται αντιμέτωποι με σύνθετους, δυσνόητους όρους, που αφορούν την “ανωτέρα βία” και την καλή διάθεση των εταιριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποχρεώσει τις εταιρίες να ακυρώνουν ολόκληρο το εισιτήριο (όλες τις πτήσεις που περιλαμβάνονται σε ένα εισιτήριο) και να αποζημιώνουν τους επιβάτες.
 • Οι ιστοσελίδες πολλών εταιριών δε δίνουν ξεκάθαρη και κατανοητή πληροφόρηση για το τι δικαιούνται οι επιβάτες, όταν ακυρώνεται η πτήση τους, ή ποιά βήματα πρέπει να ακολουθήσουν, για να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους. Για παράδειγμα, ενώ πολλές εταιρίες έχουν ειδικό κομμάτι, στην ιστοσελίδα τους, για τον κορωνοϊό, η φόρμα παραπόνων είτε είναι “κρυμμένη”, ή δεν υπάρχει, ή δε δίνουν αριθμούς τηλεφώνων επικοινωνίας κ.λπ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ζητήσει, από τις αεροπορικές εταιρίες, να έχουν όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση για τον κορωνοϊό, διαθέσιμη σε ένα σημείο στην ιστοσελίδα τους.
  Ζητάμε λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαφυλάξει τα δικαιώματα των επιβατών, ακόμα και κατά την εποχή του κορωνοϊού.”

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμμερίζεται τις απόψεις της BEUC και ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να προστατέψει και τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Δεν επιτρέπεται την κρίση να την πληρώσουν μόνο οι καταναλωτές.

Image is not available
Image is not available

Όταν ταξιδεύουμε έχουμε δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί με νομοθεσία.

Image is not available
Image is not available

Οι καταστάσεις, που βιώσαμε, από τον Ιανουάριο του 2020, ήταν πρωτόγνωρες και κρίσιμες για την ανθρωπότητα.

Image is not available
Image is not available

Εάν αδυνατούμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας, δε χρειάζεται να απελπιζόμαστε. Υπάρχει νομοθεσία, που μπορεί να μας στηρίξει!

Image is not available
Image is not available

Στις 11/12/2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως την κορυφαία πολιτική της Ευρώπης, για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024.

Image is not available
Image is not available

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιώσιμη διατροφή: «Από το χωράφι στο πιάτο»

Image is not available
Image is not available

Στις 19/2/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο πρωτοβουλιών, που περιγράφει το όραμα της Ευρώπης, για το ψηφιακό μέλλον.

Image is not available
Image is not available

Η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών αποτελεί την «ομπρέλα» 44 ανεξάρτητων Ενώσεων Καταναλωτών από 32 χώρες.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Τελευταία νέα

 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να θέσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων πάνω από τα επιχειρηματικά συμφέροντα

  Οι διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου άρχισαν το 2019 και πάνω από 80 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να διευκολύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μερικές χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, χωρίς κανένα…

  16 Νοεμβρίου 2020

 • Πώληση καυσόξυλων

  Καθώς ετοιμαζόμαστε, για το χειμώνα, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει, για τη λιανική πώληση των καυσόξυλων, πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια. Σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» και προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα παραπλάνησης,…

  05 Νοεμβρίου 2020

 • Ο νέος πτωχευτικός νόμος ΔΕΝ προστατεύει τους καταναλωτές

  Η νομοθεσία για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που άρχισε να ισχύει από το 2010 (3869/2010) και τροποποιήθηκε αρκετές φορές, αποτελούσε την τελευταία «καταφυγή» κάθε καταναλωτή, που αδυνατούσε να αποπληρώσει τα δάνειά του και τα χρέη του και κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Η νομοθεσία αυτή έδινε μια δεύτερη…

  29 Οκτωβρίου 2020

 • Πετρέλαιο θέρμανσης

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δίνει τις βασικές και πάγιες συμβουλές, για τη διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης: Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία, με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι, κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα. Δεν εμπιστευόμαστε…

  22 Οκτωβρίου 2020

 • Πώς μπορεί η Ε.Ε. να γίνει «κλιματικά ουδέτερη»;

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Αυτό σημαίνει ότι το ενεργειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμες πηγές. Την ίδια στιγμή, αυτό σημαίνει πως η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη ώστε οι ώρες αιχμής της κατανάλωσης…

  15 Οκτωβρίου 2020