Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών συμμετέχει μαζί με φορείς και οργανώσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για προσιτή και κοινωνική κατοικία στην Ευρώπη.

Σκοπός της παρούσας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών είναι να δημιουργηθούν καλύτερες νομικές και οικονομικές συνθήκες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης κάθε ανθρώπου στην Ευρώπη σε στέγαση. Καλούμε την ΕΕ να αναλάβει δράση για να διευκολύνει την πρόσβαση όλων των ανθρώπων στην Ευρώπη στη στέγαση.

Αυτό περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων σε κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση, τη μη εφαρμογή των κριτηρίων του Μάαστριχτ στις δημόσιες επενδύσεις σε κοινωνικές και οικονομικά προσιτές κατοικίες, την καλύτερη πρόσβαση των κατασκευαστών μη κερδοσκοπικών και βιώσιμων κατοικιών σε χρηματοδότηση της ΕΕ, κοινωνικούς κανόνες με βάση τον ανταγωνισμό για τα βραχυπρόθεσμα μισθώματα, καθώς και την κατάρτιση στατιστικών για τις ανάγκες στέγασης στην Ευρώπη.» Σας καλούμε να την υποστηρίξετε με την υπογραφή σας και να ενημερώσετε φίλους και γνωστούς για αυτήν την τόσο σημαντική πρωτοβουλία!

Η συλλογή υπογραφών γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΠΠ.