Δικαίωμα στην αποζημίωση


Αν εξαιτίας της χρήσης μη ασφαλούς ή ελαττωματικού προϊόντος προκληθεί ζημία σε περιουσιακά μας αγαθά ,σωματική βλάβη, ή ακόμη και θάνατος , ο κατασκευαστής υποχρεούται σε αποζημίωση. Ανάλογη υποχρέωση έχει και ο παρέχων υπηρεσίες για ζημίες που μας προκάλεσε στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Οι καταναλωτές ,για να διεκδικήσουμε αποζημίωση μπορούμε να απευθυνθούμε :

 Στην εποπτική αρχή για τον τομέα της αγοράς ,όπου ανήκει η επιχείρηση που μας δημιούργησε το πρόβλημα πχ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Στο Συνήγορο του Καταναλωτή

Στο Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

Στους μηχανισμούς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

 Στα δικαστήρια