Το δικαίωμα προστασίας από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Παραδείγματα παραπλανητικών πρακτικών : Όταν δίνονται εσφαλμένες πληροφορίες για :
 Την ύπαρξη ή τη φύση του προϊόντος.
 • Τα βασικά χαρακτηριστικά ,τη γεωγραφική ή την εμπορική προέλευση ή τα αναμενόμενα ,από τη χρήση του αποτελέσματα.
 • Τις δεσμεύσεις του εμπόρου, τα κίνητρα για την εμπορική πρακτική ,τη φύση των διαδικασιών πώλησης ,κάθε δήλωση ή συμβόλαιο σε σχέση με άμεση ή έμμεση χορηγία ή έγκριση του εμπόρου ή του αγαθού.
 • Την τιμή ή τον τρόπο υπολογισμού της ή την ύπαρξη κάποιας προνομιακής τιμής.
 • Την ανάγκη εξυπηρέτησης μετά την πώληση ,των ανταλλακτικών, της διόρθωσης ή της αντικατάστασης.
 • Τη φύση ,τα χαρακτηριστικά και τα δικαιώματα του εμπόρου ή του αντιπροσώπου του, όπως η ταυτότητα ,τα περιουσιακά στοιχεία του , τα προσόντα του ή την κοινωνική του θέση, την κοινωνική αποδοχή , την κατοχή από αυτόν εμπορικών , βιομηχανικών ή πνευματικών δικαιωμάτων, τις διακρίσεις ,τα βραβεία του .
 • Τα δικαιώματα των καταναλωτών ,συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για αντικατάσταση ,ή αποζημίωση ή τους κινδύνους που πιθανώς θα αντιμετωπίσει.
 • Παραδείγματα παραπλανητικών πρακτικών εκ παραλείψεως :
  -Όταν ο έμπορος δε δίνει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση
  -Όταν ο έμπορος παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση με τρόπο ασαφή.
 • Παραδείγματα επιθετικών πρακτικών :
  -Όταν ο έμπορος περιορίζει την ελευθερία επιλογής του καταναλωτή με παράνομο τρόπο.
  -Αποτελούν αποτέλεσμα των παρακάτω συμπεριφορών του εμπόρου : Παρενόχληση: συνεχή τηλεφωνήματα
  Εξαναγκασμός : άσκηση σωματικής βίας ή υπερβολική επιρροή( εκμετάλλευση θέσης, εξουσίας, σε σχέση με τον καταναλωτή ώστε να του ασκηθεί πίεση ακόμη και χωρίς χρήση ή απειλή βίας με τρόπο που περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα του καταναλωτή να λάβει ελεύθερα οικονομικές αποφάσεις.
  Δημιουργία εμποδίων στην άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης από σύμβαση που ολοκληρώθηκε ηλεκτρονικά.
  Εξαναγκασμός του καταναλωτή να πληρώσει διπλάσια τιμή από την κανονική ,γιατί ο καταναλωτής αντιμετωπίζει κάποια επείγουσα κατάσταση.
  Οι συμβάσεις των Ινστιτούτων Αδυνατίσματος και των Γυμναστηρίων μερικά χρόνια πριν ,αποτελούσαν παραδείγματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και καταχρηστικών όρων. Μετά την ψήφιση νομοθεσίας η κατάσταση έχει διορθωθεί κατά πολύ. Ας μάθουμε , λοιπόν, τα δικαιώματα μας !
 •