Δικαιώματα- Υποχρεώσεις επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα, δημόσιους μεταφορείς και μέσα σταθερής τροχιάς

kepka trolleyΗ υπουργική απόφαση 362897 (ΦΕΚ 7483Β/29.12.2023) θεσμοθετεί τον Κανονισμό Δικαιωμάτων Επιβατών, δηλαδή το κανονιστικό κείμενο, με το οποίο θεσπίζεται το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών μεταφοράς του επιβατικού κοινού, από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ) και μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ) κατά τη διενέργεια, τακτικών και έκτακτων, αστικών, υπεραστικών ή διεθνών οδικών μεταφορών:

  • Κάθε πολίτης, και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, δικαιούται όπως επιβιβαστεί και κάνει χρήση, χωρίς καμία άμεση ή έμμεση διάκριση, των δημόσιων οδικών μέσων μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ) και μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό και Τραμ) καταβάλλοντας το εκ της νομοθεσίας οριζόμενο, ανά κατηγορία μεταφορικού μέσου, κόμιστρο. Άρνηση επιβίβασης επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση προβλήματος ασφάλειας.
  • Οι επιβάτες αγοράζουν το νόμιμο κατά περίπτωση, κόμιστρο αντίστοιχης διαδρομής χωρίς πρόσθετο κόστος, λόγω τυχόν αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας, και χωρίς καμία άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω της εθνικότητάς του.
  • Οι επιβάτες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν παράπονο, αίτημα ή διαμαρτυρία σχετικά με το παρεχόμενο μεταφορικό έργο,καθώς και υπόδειξη για τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς.
  • Οι επιβάτες αγοράζουν το προβλεπόμενο τίτλο μεταφοράς (εισιτήριο, ή κάρτα διαδρομών), φυλάσσουν καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής και τον επιδεικνύουν όταν τους ζητείται, απο τους ελεγκτές κόμιστρου. Διαφορετικά, τους επιβάλλεται πρόστιμο.
  • Οι επιβάτες, καθ’ όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους με τα οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς και μέσα σταθερής τροχιάς αλλά και κατά την παραμονή τους στους σταθμούς: α) συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και ευγένεια στο Προσωπικό Κίνησης αλλά και στους συνεπιβάτες τους αποφεύγοντας διαπληκτισμούς και εντάσεις. Δεν επιτρέπεται να καπνίζουν, να θορυβούν (π.χ. να χρησιμοποιούν ραδιόφωνο ανοικτής ακρόασης), να φέρονται με τρόπο ανάρμοστο, προκλητικό ή απειλητικό και να ενοχλούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τους λοιπούς επιβάτες, β) δεν παρεμποδίζουν το Προσωπικό Κίνησης στην εκτέλεση των καθηκόντων του και συμμορφώνονται προς τυχόν υποδείξεις αυτού προς διευκόλυνση της κανονικής εκτέλεσης αυτών, γ) συνδράμουν τους χρήζοντες βοηθείας, όπως άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα και ηλικιωμένους, και παραχωρούν τη θέση τους σε αυτούς, δ) δεν εμποδίζουν την άνοδο ή κάθοδο, είσοδο ή έξοδο των λοιπών επιβατών, ε) χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης που προορίζεται για το επιβατικό κοινό μόνο εάν τούτο είναι απολύτως αναγκαίο και δεν κάνουν άσκοπη χρήση αυτού, στ) δεν κάνουν άσκοπη ή κακή χρήση, δεν προκαλούν φθορές στον εξοπλισμό του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου και τηρούν τους κανόνες ορθής διέλευσης από τις πύλες εισόδου - εξόδου επιβατών των σταθμών των μέσων σταθερής τροχιάς, ζ) δεν προσεγγίζουν, εισέρχονται ή παραμένουν σε οχήματα/συρμούς ή εγκαταστάσεις όπου υπάρχει σχετική απαγορευτική σήμανση, η) δεν ρίπτουν αντικείμενα εντός ή εκτός των οχημάτων, δεν ρυπαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα οχήματα, 83070 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 7483/29.12.2023 τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές των συγκοινωνιακών φορέων, δεν καταστρέφουν ούτε φθείρουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εξοπλισμό, μέρος ή εξάρτημα οχήματος/συρμού, εγκατάσταση, τεχνικό έργο, μηχάνημα, εργαλείο, αντικείμενο ιδιοκτησίας τους ή εκμισθωμένου από αυτούς, θ) δεν επικολλούν αυτοκόλλητα, δεν διανέμουν έντυπο υλικό, δεν εμπορεύονται αγαθά, δεν τελούν προπαγάνδα οποιασδήποτε μορφής, δεν ανακρούουν μουσικά όργανα και δεν επαιτούν, ι) τηρούν τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ια) τηρούν επιμελώς τις οδηγίες για τη μετακίνηση με μικρά παιδιά, για τη μεταφορά βρεφικών/παιδικών καροτσιών, αποσκευών, ποδηλάτων, πατινιών (e-scooters) και κατοικίδιων ζώων, κατά τα οριζόμενα της επόμενης παραγράφου, ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη και ασφαλής μετακίνηση των συνεπιβατών τους στα οχήματα/συρμούς και τους σταθμούς.

Η υπουργική αυτή απόφαση περιλαμβάνει όρους για τη μετακίνηση με μικρά παιδιά, τη μετακίνηση με ζώα, τη μεταφορά ποδηλάτου, ηλεκτρονικού πατινιού και αποσκευών.

Είναι καλό να διαβάσουμε τι ισχύει για το καθένα απο αυτά, ώστε να διασφαλίσουμε μια χωρίς προβλήματα μεταφορά.

 

 


 Δείτε επίσης

Ταξιδεύοντας