Ασφάλεια προϊόντων

s002Σύμφωνα με τη νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική οι παραγωγοί υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα. Προϊόν είναι κάθε προϊόν, που είτε προορίζεται για τους καταναλωτές, είτε ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από καταναλωτές και διατίθεται στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, έναντι τιμήματος, ή δωρεάν και είναι είτε καινούριο, είτε μεταχειρισμένο, ή ανασκευασμένο. Ασφαλές προϊόν σημαίνει πως δεν έχει κάποιο χαρακτηριστικό, ή ελάττωμα που θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα, να βλάψει την υγεία ή να προκαλέσει ζημιά σε αυτόν που το χρησιμοποιεί, υπό εύλογες συνθήκες χρήσεως.


Οι παραγωγοί πρέπει να:

  • Παρέχουν στον καταναλωτή τις κατάλληλες πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα με τις οποίες μπορεί να αξιολογήσει τους εγγενείς κινδύνους που παρουσιάζει το προϊόν κατά τη διάρκεια της συνήθους ή ευλόγως προβλέψιμης χρήσης του, εφόσον οι κίνδυνοι αυτοί δεν γίνονται αμέσως αντιληπτοί χωρίς κατάλληλη προειδοποίηση.
  •  Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προμηθεύουν, με σκοπό να ενημερώνονται οι καταναλωτές για τους κινδύνους που ενδεχομένως παρουσιάζουν τα προϊόντα τους και, εάν είναι αναγκαίο για την πρόληψη των κινδύνων, να προβαίνουν στις ενδεικνυόμενες ενέργειες, όπως στην επαρκή και αποτελεσματική προειδοποίηση των καταναλωτών, στην απόσυρση ή ανάκληση από την αγορά των προϊόντων ή στην επιστροφή τους από τους καταναλωτές. Στις ενέργειες αυτές προβαίνουν είτε αυτοβούλως είτε μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών.

Οι διανομείς πρέπει να συμβάλλουν, στην τήρηση των κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων.


Η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει θεσπίσει ένα κοινοτικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (RAPEX) για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες για το σήμα CE.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σήμα CE τοποθετείται σε προϊόντα, που πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όμως, επειδή η συμμόρφωση συνήθως αποδεικνύεται με έγγραφα και δε γίνονται έλεγχοι σε όλα τα προϊόντα (μόνο δειγματοληπτικά) οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σήμα CE δε σημαίνει, απαραίτητα ασφαλές προϊόν.

 

 


 Δείτε επίσης

Ασφάλεια