Το σύστημα RAPEX

s006Το RAPEX (Σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης για τα προϊόντα) είναι ο κοινοτικός μηχανισμός μέσω του οποίου οι εθνικές αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνα τα προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών, με εξαίρεση τα τρόφιμα, τα φαρμακευτικά και τα ιατρικά προϊόντα.


Πράγματι, χάρη στο σύστημα αυτό της έγκαιρης προειδοποίησης εντοπίζονται άμεσα τα μη ασφαλή προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά και εμποδίζεται η περαιτέρω εμπορία τους. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά και σε πραγματικό χρόνο για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με όσα προϊόντα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών αλλά και για τα κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τον περιορισμό της διάθεσης και την κατάσχεση των προϊόντων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε και τα παρακάτω:

 

 


 Δείτε επίσης

Ασφάλεια