Καταναλωτής ενημέρωσε το ΚΕ.Π.ΚΑ., ότι εταιρεία, που δραστηριοποιείται, στην πώληση βιβλίων, με την μέθοδο της πώλησης, εκτός εμπορικού καταστήματος, επέβαλε στους Καταναλωτές να υπογράφουν συμφωνητικά, με καταχρηστικούς όρους, όπως: «Επιστροφές δε γίνονται δεκτές». Το ΚΕ.Π.ΚΑ. διαβίβασε την καταγγελία, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η οποία ζήτησε, από την εταιρεία να διευθετήσει το πρόβλημα, με την αφαίρεση όλων των καταχρηστικών όρων και την προσθήκη όλων των πληροφοριών, που προβλέπονται από το Ν.2251/94. Η εταιρεία συμμορφώθηκε, άμεσα και ταυτόχρονα, επέστρεψε στον Καταναλωτή, τα 388 ευρώ, που είχε καταβάλλει, για την αγορά των βιβλίων.